Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígrafs IAE: 652.2 i 3 - Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics, i d'articles per a la higiene i el lavabo personal

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 3.722,48
2 Personal no assalariat Persona 12.786,18
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 31,49
4 Superfície del local independent m2 18,27
5 Superfície del local no  independent m2 55,43
Nota: El rendiment  net resultant  de l'aplicació  dels signes o mòduls  anteriors  inclou, si escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 25.333 euros