Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígrafs IAE: 672.1, 2 i 3 - Cafeteries

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.448,68
2 Personal no assalariat Persona 13.743,56
3 Potència elèctrica kW contractat 478,69
4 Taules taula 377,92
5 Màquines tipus "A" Màquina tipus "A" 957,39
6 Máguinas tipus "B" Màquina tipus "B" 3.747,67
NOTA: El rendiment  net resultant  de l'aplicació  dels signes o mòduls  anteriors  inclou, si escau, el derivat de màquines d'esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors de cintes, vídeos, compact-disc, expenedors de boles, etc., màquines de jocs infantils, màquines reproductores de compact-disc i vídeos musicals, loteries, màquines d'apostes esportives i el servei d'ús de telèfon, sempre que es realitzin amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 39.070,26 euros