Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3.1 Límits quantitatius excloents

Important: l'article  60 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre) ha modificat, amb efectes des de l'1 de gener de 2022,  la disposició transitòria trenta-dosena de la Llei de l'IRPF, per ampliar al període impositiu  2022 l'aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents fixats per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

Constitueixen causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva els següents límits quantitatius:

A. Haver assolit en l'exercici anterior (2021), un volum de rendiments íntegres derivats de l'exercici d'activitats econòmiques que superi els següents imports:

Normativa: Disposició transitòria trenta-dosena Llei IRPF i art. 32.2 a) Reglament  IRPF

 • 250.000 euros anuals, considerant totes les operacions desenvolupades pel contribuent, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals

  A aquests efectes, es computarà la totalitat de les operacions independentment del  destinatari de les mateixes, això és, de què existeixi o no obligació d'expedir factura d'acord amb el que disposa el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

  Per a aquest còmput no es tenen en compte el volum d'ingressos de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

 • 125.000 euros anuals, quan correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura en ser el destinatari un empresari o professional que actuï com a tal d'acord amb el que disposa l'article 2.2.a) del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

  L'article 2.2.a) del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació estableix que: “a) Aquelles en les que el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, independentment del règim de tributació al que es trobi acollit l'empresari o professional que realitzi l'operació, així com qualssevol altres en les que el destinatari així l'exigeixi per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.

  Quan l'any immediatament anterior s'hagués iniciat una activitat, el volum d'ingressos s'elevarà a l'any.

  En cap cas es computaran les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions, així com tampoc l'impost sobre el valor afegit i, si escau, el recàrrec d'equivalència que greu l'operació, per a aquelles activitats que tributin pel règim simplificat de l'impost sobre el valor afegit.

B. Haver superat en l'exercici anterior (2021 ) el volum de compres en béns i serveis la quantitat de 250.000 euros anuals, excloses les adquisicions de l'immobilitzat. 

Normativa: Art. 32.2 b) Reglament IRPF.

Atenció: per determinar aquest límit també es té en compte el volum de compres de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

En el supòsit d'obres o serveis subcontractats, l'import dels mateixos es tindrà en compte per al càlcul d'aquest límit.

Quan l'any immediatament anterior s'hagués iniciat una activitat, el volum de compres s'elevarà a l'any.

Regles de determinació del volum de rendiments íntegres i de compres

Per a la determinació del volum de rendiments íntegres i el de compres en béns i serveis anteriorment comentats, hauran de computar-se no només les operacions corresponents a les activitats econòmiques exercides pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per les entitats en règim d'atribució de rendes en les que participin qualsevol dels anteriors, en les que concorrin les següents circumstàncies:

 • Que les activitats econòmiques exercides siguin idèntiques o similars.

  A aquests efectes, s'entendran que són idèntiques o similars les activitats econòmiques classificades en el mateix grup en l'impost sobre activitats econòmiques.

 • Que existeixi una direcció comuna de tals activitats, compartint-se mitjans personals o materials.

  En el supòsit d'operacions realitzades amb entitats vinculades, en els termes previstos en l'article 18 de la LIS, hauran de valorar-se de forma imperativa pel seu valor normal de mercat, entenent-se com a tal el que se n'hauria recordat per persones o entitats independents en condicions de lliure competència.

  Respecte a  la   LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

  En aquests supòsits, el contribuent ha de complir les obligacions de documentació d'aquestes operacions en els termes i condicions establertes en els articles 13 a 16, Capítol V ("Informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades") del Títol I del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE d'11 de juliol).