Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles de còmput de la magnitud màxima d'exclusió

Regles generals

Normativa: Vegeu art.3.1. d) Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

A l'efecte de determinar per a cada activitat si la magnitud corresponent a la mateixa excedeix o no de les quantitats màximes indicades en l'anterior relació, hauran de tenir-se en compte les següents particularitats:

a. La magnitud “empleats” comprendrà totes les persones, assalariades o no assalariades, que treballin efectivament en l'activitat principal i en qualsevol altra activitat accessòria inclosa en el règim. La seva quantia es determinarà per la mitjana ponderada corresponent al període en què s'hagi exercit l'activitat durant l'any immediatament anterior.

Per determinar la mitjana ponderada s'aplicaran exclusivament les següents regles:

  • només es tindrà en compte el nombre d'hores treballades durant el període en què s'hagi exercit l'activitat durant l'any immediatament anterior.

  • Es computarà com  una persona no assalariada, la que treballi en l'activitat com a mínim 1.800 hores/any. Quan el nombre d'hores de treball a l'any sigui inferior a 1.800, s'estimarà com quantia de la persona no assalariada la proporció existent entre el nombre d'hores efectivament treballades l'any i 1.800.

    No obstant això, l'empresari es computarà com una persona no assalariada. En aquells supòsits en què pugui acreditar-se una dedicació inferior a 1.800 hores/any per causes objectives, com ara jubilació, incapacitat, pluralitat d'activitats o tancament temporal de l'explotació, es computarà el temps efectiu dedicat a l'activitat. En aquests supòsits, per a la quantificació de les tasques de direcció, organització i planificació de l'activitat i, en general, les inherents a la titularitat de la mateixa, es computarà a l'empresari en 0,25 persones/any, llevat de quan s'acrediti una dedicació efectiva superior o inferior.

  • Es computarà com una persona assalariada, la que treballi el nombre d'hores anuals per treballador fixat en el conveni col·lectiu corresponent o, si no, 1.800 hores / any. Quan el nombre d'hores de treball a l'any sigui inferior o superior, s'estimarà com quantia de la persona assalariada la proporció existent entre el nombre d'hores efectivament treballades i les fixades en el conveni col·lectiu o, si no, 1.800.

b. Les magnituds “vehicles” i “bats” es refereix, respectivament, al número màxim de vehicles o bats que s'utilitzin en qualsevol dia de l'any per al desenvolupament de l'activitat principal i de qualsevol altra activitat accessòria inclosa en el mètode.

Important : durant el primer any d'exercici de l'activitat es tindrà en compte el nombre de persones empleades o vehicles o bats a l'inici de la mateixa.

Quan en un any natural se superi la magnitud màxima en alguna activitat, el contribuent  quedarà exclòs, a partir de l'any immediat següent, del mètode d'estimació objectiva, havent de determinar el seu rendiment net pel mètode d'estimació directa, modalitat simplificada, sempre que es reuneixin els requisits establerts per a aquesta modalitat i no es renunciï a la seva aplicació, cas en què resultarà aplicable la modalitat normal d'aquest mètode. 

Els requisits establerts per a aplicació de la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, i els efectes de la renúncia a la mateixa, es comenten en el Capítol 7.

Regles especials

Per a la determinació de les magnituds excloents del mètode d'estimació objectiva haurà de computar-se no només la magnitud específica corresponent a les activitats econòmiques exercides pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per les entitats en règim d'atribució de rendes en les que participin qualsevol dels anteriors, en les que concorrin les circumstàncies següents:

a. Que les activitats econòmiques exercides siguin idèntiques o similars.

A aquests efectes, s'entendran que són idèntiques o similars les activitats econòmiques classificades en el mateix grup en l'impost sobre activitats econòmiques.

b. Que existeixi una direcció comuna de tals activitats, compartint-se mitjans personals o materials.

Quan es tracti d'entitats en règim d'atribució de rendes  hauran de computar-se no només la magnitud específica corresponent a l'activitat econòmica exercida per la pròpia entitat en règim d'atribució, sinó també les corresponents a les desenvolupades pels seus socis, hereus, comuners o partícips; els cònjuges, descendents i ascendents d'aquests; així com per unes altres entitats en règim d'atribució de rendes en les que participin qualsevol de les persones anteriors, en les que concorrin les circumstàncies anteriorment assenyalades.