Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mòdul "Màquines recreatives"

Normativa: Instrucció 2.1.13ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Únicament es computaran les màquines recreatives instal·lades que no siguin propietat del titular de l'activitat.

Aquesta magnitud comprèn dos mòduls: màquines tipus "A" i màquines tipus "B" d'acord amb el que disposen els articles 4t i 5è, respectivament, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Reial decret 2110/1998, de 2 d'octubre (BOE de 16 d'octubre).

  • Màquina recreativa tipus "A." Són màquines tipus "A" totes aquelles de mer passatemps o esbarjo que es limiten a concedir a l'usuari un temps d'ús o de joc a canvi del preu de la partida, sense que puguin concedir cap tipus de premi en metàl·lic, en espècie o en forma de punts canviables per objectes o diners.

    S'inclouen també en aquest grup de màquines de tipus «A les que» ofereixin com únic al·licient addicional i a causa de l'habilitat del jugador la possibilitat de continuar jugant pel mateix import inicial en forma de prolongació de la pròpia partida o d'unes altres addicionals, que en cap cas podrà ser canviada per diners o espècie.

    Vegeu els apartats 1 i 2 de l'article 4 del Reial decret 2110/1998, de 2 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

  • Màquina recreativa tipus "B." Són màquines tipus "B" aquelles que, a canvi del preu de la jugada, concedeixen a l'usuari un temps d'ús o de joc i, eventualment, d'acord amb el programa de joc, un premi en metàl·lic.

Atenció: tingui-se en compte que les màquines propietat del titular constitueixen una activitat independent, classificada en l'epígraf 969.4 de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i que aquesta  activitat no està entre les activitats incloses en el mètode d'estimació objectiva per la qual cosa, en principi, els rendiments derivats de la mateixa no poden determinar-se per aquest mètode, sinó pel d'estimació directa.