Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mòdul "Taules"

Normativa: Instrucció 2.1.8ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

En els bars i cafeteries, així com en els restaurants, la unitat “taula” s'entendrà referida a la susceptible de ser ocupada per quatre persones. Les taules de capacitat superior o inferior augmentaran o reduiran la quantia del mòdul en la proporció corresponent.

Taules que s'utilitzen només durant determinats períodes de l'any. El nombre d'unitats del mòdul "taules" es determinarà en proporció a la durada del període, computat en dies, durant el que s'hagin utilitzat les taules durant l'any.

Taulers que s'utilitzen ocasionalment com taules. Es computarà una unitat del mòdul "taules" per cada quatre persones susceptibles d'ocupar els taulers. Una vegada determinat conforme a aquest criteri el nombre d'unitats, aquest es prorratejarà en funció del període, computat en dies, d'utilització dels taulers durant l'any.

Barres adaptades per servir menjars. Aquestes barres no es computaran a l'efecte de determinar el nombre d'unitats del mòdul "taules".