Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mòdul "Personal no assalariat"

Normativa: Instrucció 2.1.1ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Personal no assalariat és l'empresari.

També tindran aquesta consideració, el seu cònjuge i els fills menors que convisquin amb ell, quan, treballant efectivament en l'activitat, no constitueixin personal assalariat per no concórrer algun dels requisits següents :

 • Que treballin habitualment i amb continuïtat en l'activitat empresarial.

 • Que existeixi el corresponent contracte laboral.

 • Que estiguin afiliats al règim general de la Seguretat Social.

Regles per al còmput del mòdul "Personal no assalariat"

A. Regles generals

 1. Empresari:

  Es computarà com una persona no assalariada l'empresari. En aquells supòsits en què pugui acreditar-se una dedicació inferior a 1.800 hores/any per causes objectives, com ara jubilació, incapacitat, pluralitat d'activitats o tancament temporal de l'explotació, es computarà el temps efectiu dedicat a l'activitat.

  En aquests supòsits, per a la quantificació de les tasques de direcció, organització i planificació de l'activitat i, en general, les inherents a la titularitat de la mateixa, es computarà al titular de l'activitat en 0,25 persones/any, llevat de quan s'acrediti una dedicació efectiva superior o inferior.

  En el cas d'exercici d'una activitat econòmica de temporada, el còmput del mòdul personal no assalariat es realitzarà en funció de les hores dedicades a l'activitat, entre les que hauran d'incloure's les dedicades a les tasques de direcció, organització i planificació de l'activitat i, en general, les inherents a la titularitat de la mateixa, que com a mínim hauran de valorar-se en la part proporcional que correspongui a 0,25 persona/any i el període temporal en el que es desenvolupi l'activitat.

 2. Cònjuge e fills menors de l'empresari:

  Es computarà com una persona no assalariada, el cònjuge e fills menors del titular de l'activitat que convisquin amb ell, quan treballin en l'activitat, com a mínim, 1.800 hores/any.

  Quan el nombre d'hores de treball a l'any sigui inferior a 1.800, s'estimarà com quantia de la persona no assalariada la proporció existent entre el nombre d'hores efectivament treballades l'any i 1.800.

  El nombre d'unitats del mòdul "personal no assalariat" s'expressarà amb dos decimals.

Important: el personal no assalariat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 es computarà al 75 per 100. A aquests efectes, es prendrà en consideració la situació existent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

B. Regla especial del còmput del cònjuge e fills menors de l'empresari

Quan el cònjuge o els fills menors de l'empresari tinguin la consideració de no assalariats, es computaran al 50 per 100, sempre que el titular de l'activitat es computi per sencer, abans d'aplicar, si escau, la reducció prevista per a persones amb discapacitat anteriorment comentada, i no hagi més d'una persona assalariada.

La reducció del 50 per 100 es practicarà després d'haver aplicat, si escau, la corresponent per grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

Exemple: Determinació del nombre d'unitats del mòdul "personal no assalariat" empleades en l'activitat

El senyor R.G.C., que té reconegut un grau de discapacitat del 33 per 100, és titular d'un bar en el que únicament treballen ell i el seu cònjuge, constant l'afiliació d'ambdós al règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social.

Determinar les unitats del mòdul "personal no assalariat" empleades en l'activitat l'any 2022 tenint en compte que,  com a conseqüència  de la incapacitat temporal del titular, es va tancar l'activitat durant 83 dies el 2022.

Solució:

Al no donar-se el requisit de l'afiliació del cònjuge del titular de l'activitat  al règim general de la Seguretat Social, aquest té la consideració de "personal no assalariat".

Mòdul "personal no assalariat":

 1. Hores no treballades: (83 ÷ 365) x 1.800 hores/any = 409 hores

 2. Hores treballades pel titular i pel seu cònjuge: 1.800 - 409 = 1.391 hores cadascun.

 3. Hores computables:

  • Titular : 75% s/ 1.391 hores =  1.043  hores
  • Cònjuge: 1.391 hores
  • Total Hores computables: 1.043 +  1.391 = 2.434 hores

  Notes:

  Títular: el tancament de l'activitat com a conseqüència de l'existència d'aquesta circumstància objectiva (incapacitat temporal del titular)  es considera una causa objectiva que permet  que pugui acreditar-se una dedicació inferior a 1.800 hores/any. En aquest cas el temps efectiu dedicat a l'activitat és de 1.391 hores de les que es computaran el 75 per 100  en tenir el contribuent un grau de discapacitat de  33 per 100.

  Cònjuge: al no computar-se el titular de l'activitat per sencer (per ser el nombre d'hores de treball a l'any inferior a 1.800 hores) per una causa objectiva al cònjuge  no se li aplica la reducció del 50 per 100 previst en la instrucció 2.1.1ª de l'annex II de l'Ordre  HFP/1335/2021.

 4. Càlcul NÚM. d'unitats (mitjana):

  2.434 hores ÷ 1.800 hores/any =  1,35 persona