Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mòdul "Superfície del local"

Normativa: Instrucció 2.1.3ª i 4a  per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

A l'efecte de l'aplicació del mòdul, s'entén per locals les construccions, edificacions o instal·lacions, així com les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s'utilitzin per al desenvolupament de l'activitat.

La unitat del mòdul "Superfície del local" és el metre quadrat (m2).

Per superfície del local es prendrà la definida en la Regla 14a.1.F, lletres a), b), c) i h), de la Instrucció per a l'aplicació de les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre (BOE de 29 de setembre i 1 i 2 d'octubre), així com en la disposició addicional quarta, lletra f), de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (BOE de 28 de desembre).

En les activitats en les que així figuri indicat, dins la magnitud superfície del local serà precís distingir i determinar per separat algun, o diversos, dels següents mòduls:

 • Superfície local independent.

 • Superfície local no independent.

 • Superfície del local de fabricació.

La unitat de cadascun d'aquests mòduls és, igualment, el metre quadrat (m2).

Definicions

S'entén per:

 • Local independent

  El que disposa de sala de vendes per a atenció al públic. Es consideren també locals independents aquells que hagin de tributar segons el que disposa la Regla 14a.1.F, lletra h), de la Instrucció per a l'aplicació de les tarifes de l'IAE , aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

 • Local no independent

  El que no disposi de sala de vendes pròpia per a atenció al públic per estar situat a l'interior d'un altre local, galeria comercial o mercat.

 • Local de fabricació

  El local, o part del mateix, dedicat a la realització de les operacions de fabricació.