Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles per al còmput dels mòduls

Normativa:   Instrucció 7 per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF  de l'annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

En l' Ordre que desenvolupa el mètode d'estimació objectiva es fixen una sèrie de regles que ha d'aplicar el  contribuent per calcular  la mitjana dels signes, índexs o mòduls relatius a tot el període en què hagi exercit l'activitat durant aquest any natural per al càlcul del rendiment net que correspongui, quan es produeixin durant l'exercici alguna de les següents circumstàncies:

  • Inici de l'activitat amb posterioritat al dia 1 de gener de l'any natural.

  • Cessament en l'activitat abans del dia 31 de desembre de l'any natural.

  • Exercici discontinu de l'activitat (sense que tinguin aquesta consideració els períodes vacacionals).

  • Haver-se produïda variacions durant l'any en la quantia de les variables o mòduls corresponents a l'activitat.

El càlcul de la mitjana dels signes, índexs o mòduls es determina:

  1. En els mòduls “personal assalariat” i “personal no assalariat ” en funció de les hores treballades.

  2. En els mòduls “distància recorreguda” i “consum d'energia elèctrica” es tindran en compte, respectivament, els quilòmetres recorreguts o els quilowatts/hora consumides.

  3. En els restants casos, en funció dels dies d'efectiu treball, utilització o instal·lació, tenint en compte que els mateixos comprenen els dies normals de descans i vacances, ja que les quanties que es fixen en l'Ordre tenen caràcter anual.

4t. Quan de la mitjana calculada no resulti un nombre enter, s'expressarà amb dues xifres decimals.

Mòduls comuns a diverses activitats : quan existeixi utilització parcial d'un mòdul en l'activitat o sector d'activitat, el valor a computar serà el que resulti del seu prorrateig en funció de la seva utilització efectiva. Si no fora possible determinar aquesta, s'imputarà per parts iguals a cadascuna de les utilitzacions del mòdul.