Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Imports dels rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització

En general

Per a l'exercici 2022  els imports dels rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització corresponents a cada activitat són els que figuren en l'Annex II de l' Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre) i es recullen en l'"Apèndix : Rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització aplicables en l'exercici 2022" d'aquest Capítol.

Reducció del rendiment anual per unitat de mòdul per circumstàncies excepcionals

Normativa: Art 37.4.1º i 2n Reglament IRPF. Vegeu també Annex III  Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

En situacions de normalitat econòmica, el rendiment net previ de l'activitat ve determinat pel resultat de multiplicar el nombre d'unitats empleades, utilitzades o instal·lades en l'activitat de cadascun dels mòduls aplicables pel rendiment anual per unitat abans d'amortització assignada a cada unitat. Tanmateix, quan es produeixin les circumstàncies excepcionals que s'indiquen a continuació, es podrà acordar per l'Administració la reducció de l'aquest rendiment anual per unitat en relació amb els mòduls que siguin procedents, amb indicació del període de temps a què resulti d'aplicació. Aquestes circumstàncies s'agrupen en els supòsits següents:

  • Quan el desenvolupament de l'activitat econòmica es vegi afectat per incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals que afectin a un sector o zona determinada.

  • Quan el desenvolupament de l'activitat econòmica es vegi afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o grans avaries en l'equip industrial, que suposin alteracions o anomalies greus en el desenvolupament de l'activitat.

  • Quan el titular de l'activitat es trobi en situació d'incapacitat temporal i no tingui un altre personal empleat.

En el primer cas, la reducció dels signes, índexs o mòduls haurà de ser autoritzada per la Ministra d'Hisenda (actualment Ministra d'Hisenda i Funció Pública) i podrà afectar als contribuents d'un determinat sector o zona.

En els restants casos, els interessats que desitgin que es redueixin els signes, índexs o mòduls, hauran de presentar, en el termini de 30 dies a comptar de la data en què s'hagin produït les alteracions o la situació d'incapacitat temporal, escrit davant l'Administració o, si no, Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què es posi de manifest el fet d'haver-se produït aquestes circumstàncies, aportant al mateix temps les proves que s'estimin oportunes i fent menció, si escau, de les indemnitzacions a percebre per raó de les alteracions produïdes. Acreditada l'efectivitat de les mateixes, el titular de l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acordarà la reducció dels mòduls que siguin procedents, amb indicació del període de temps a què resulti d'aplicació.

Atenció: en cas que el contribuent tingui reconegut el dret a la reducció d'algun o diversos dels mòduls aplicables a l'activitat, la declaració es complimentarà sobre la base de les quanties reduïdes acordades per l'Administració tributària.