Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Càlcul de l'import corresponent a aquesta minoració per incentius al treball

1.1. Coeficients minoració

Per determinar l'import corresponent a aquesta minoració, haurà de multiplicar-se la quantia del "rendiment anual per unitat abans d'amortització"establerta per al mòdul "personal assalariat" pel coeficient de minoració que correspongui, el qual està constituït, al seu torn, per la suma dels dos coeficients següents:

  • Coeficient per increment del nombre de persones assalariades.

  • Coeficient per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat".

De manera resumida:

Minoració = RA x (Coeficient per increment del núm. de persones assalariades + Coeficient per trams)

Essent RA l'import del rendiment anual per unitat abans d'amortització del mòdul "personal assalariat" corresponent a l'activitat de què es tracti.

1.2. Determinació del coeficient per increment del nombre de persones assalariades

L'aplicació d'aquest coeficient està condicionada al compliment dels següents requisits:

  • Que l'any 2022  s'hagi incrementat, en termes absoluts, el nombre de persones assalariades empleades en l'activitat en relació amb l'any 2021.

  • Que, a més, el nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" de 2022  sigui superior al nombre d'unitats d'aquell mateix mòdul corresponent a 2021.

Complint-se ambdós requisits, la diferència positiva entre el nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" de 2022  i el corresponent a 2021  es multiplicarà per 0,40. El resultat obtingut és el coeficient per increment del nombre de persones assalariades.

A aquests efectes, es tindran en compte exclusivament les persones assalariades que s'hagin computat en la Fase 1a, d'acord amb les regles anteriorment comentades per al còmput del mòdul "personal assalariat". Si l'any anterior no s'hagués estat acollit al mètode d'estimació objectiva, es prendrà com nombre d'unitats corresponent a aquest any el que hagués correspost, d'acord amb les regles establertes per al còmput del "personal assalariat".

Atenció: en cap cas es tindran en compte, a l'efecte de determinar el coeficient per increment del nombre de persones assalariades, aquelles que no s'haguessin computat, per determinar el rendiment net previ de l'activitat, com és el cas dels alumnes de formació professional específica que realitzin el mòdul obligatori de formació en centres de treball.

1.3. Determinació del coeficient per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat"

A cadascun dels trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" utilitzat per determinar el rendiment net previ corresponent a l'exercici 2022, exclosa, si escau, la diferència positiva sobre la qual s'hagués aplicat el coeficient 0,40 anterior, se li aplicarà el coeficient que correspongui de la següent taula:

TramCoeficient
Fins a 1,00 0,10
Entre 1,01 i 3,00 0,15
Entre 3,01 i 5,00 0,20
Entre 5,01 i 8,00 0,25
Més de 8,00 0,30

El resultat de l'aplicació de l'esmentada taula és el coeficient per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat".

La minoració per incentius al treball serà el resultat de multiplicar la quantia del "rendiment anual per unitat abans d'amortització", establert per al mòdul "personal assalariat" pel resultat de sumar els dos coeficients anteriors.