Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Minoració per incentius al treball

El senyor A.A.A. desenvolupa l'activitat de restaurant de dos tenidors, epígraf 671.4 de l'IAE .

Durant l'exercici 2021, van treballar en l'activitat 3 empleats amb contracte fix i a jornada completa, cadascun dels quals com a conseqüència del tancament d'activitat per la declaració de l'estat d'alarma va totalitzar 1.300 hores/any. El mes de juny, es va contractar per un període de 6 mesos un aprenent que va totalitzar  600 hores de treball.

En l'exercici 2022  la situació de la plantilla ha estat la següent:

 • Romanen en l'empresa els 3 empleats amb contracte fix, realitzant la mateixa jornada laboral anual que l'any anterior. No obstant això, com a conseqüència de les limitacions d'aforament decretades en  la Comunitat Autònoma, les hores de treball efectiu han estat 1.500 hores/any per cada persona empleada.

 • El 2 de gener, es va contractar per temps indefinit a un treballador que va totalitzar 1.500 hores/any.

 • El dia 1 d'agost, es van contractar temporalment per un període de 6 mesos a 2 noves persones, cadascun dels quals va totalitzar  600 hores/any de treball.

Determinar la minoració per incentius al treball corresponent a l'exercici 2022, posat que el nombre d'hores anuals establertes en el corresponent conveni col·lectiu és de 1.800.

Solució:

1. Determinació del coeficient per increment del nombre de persones assalariades.

 1. Increment del nombre de persones assalariades el 2022  respecte de 2021  en termes absoluts:

  • Persones assalariades l'any 2021: 4 persones

  • Persones assalariades l'any 2022: 6 persones

  • Increment del nombre de persones assalariades: 2 persones

 2. Increment del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" el 2022  respecte de 2021:

  • Nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" el 2021.

   (3 x 1.300/1.800) + (60% s/600/1.800) =  2,17 + 0,2 =  2,37 persones

  • Nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" el 2022

   (4 x 1.500/1.800) + (2 x 600/1.800) =  3,33 +  0,67 =  4 persones

  • Increment del nombre d'unitats: 4 –  2,37 =  1,63 persones

En complir-se ambdós requisits, la diferència positiva entre el nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" de 2022  respecte de 2021  es multiplicarà per 0,40.

Coeficient per increment del nombre de persones assalariades: 0,40 x 1,63= 0,652

2. Determinació del coeficient per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat", exclosa la diferència positiva sobre la qual s'ha aplicat el coeficient 0,4 anterior.

4 - 1,63 = 2,37 

Total 2,37 0,3055
TramPersonal assalariatCoeficient per tramTotals
Fins a 1,00 1 0,10 0,10
Entre 1,01 i 3,00 1,37 0,15 0,2055

3. Coeficient de minoració: 0,652 + 0,3055 = 0,9575

4. Import de la minoració per incentius al treball.

És el resultat de multiplicar el rendiment anual per unitat abans d'amortització del mòdul "personal assalariat" (3.709,88) pel coeficient de minoració (suma del coeficient per increment del nombre d'assalariats més el coeficient per trams: 0,9575). És a dir, 3.709,88 x  0,9575 =  3.552,21 euros.