Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitat de transport per autotaxis (epígraf IAE: 721.2)

Normativa: Instrucció 2.3 a.2) Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Població del municipi en el que s'exerceix l'activitatÍndex aplicable
Fins a 2000 habitants 0,75
De 2001 fins a 10.000 habitants 0,80
De 10.001 fins a 50.000 habitants 0,85
De 50.001 fins a 100.000 habitants 0,90
Més de 100.000 habitants 1,00

Quan, per exercir-se l'activitat de transport per autotaxis en diversos municipis, existiu la possibilitat d'aplicar més d'un índex dels anteriorment assenyalats, s'aplicarà un únic índex, que serà el corresponent al municipi de major població.

Tingui-se en compte que la Resolució del Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC) de  20 de  setembre de 2022, Reclamació número 00-09398-2021, recaiguda en  recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri, ha assenyalat que l'activitat econòmica de lloguer de vehicle amb conductor a través d'una llicència VTC es comprèn en l'Epígraf 721.2 de l'IAE , sota el títol "Transport per autotaxis" i, per això,  es  considera inclosa  en  el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF.