Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex corrector per a empreses de petita dimensió

Normativa: Instrucció 2.3 b.1) Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Aquest índex corrector resulta aplicable a les empreses que compleixin els següents requisits :

 1. Que el titular de l'activitat sigui persona física.

 2. Que exerceixi l'activitat en un únic local.

 3. Que no disposi de més d'un vehicle afecte a l'activitat i aquest no superi els 1.000 kg de capacitat de càrrega.

 4. Que en cap moment de l'any 2022 hagi tingut més de dues persones assalariades en l'activitat.

Concorrent aquests requisits, la quantia de l'índex corrector serà la que, en funció del nombre de persones assalariades i, si escau, la població del municipi en què s'exerceix l'activitat, s'indica a continuació:

 • Si l'activitat s'exerceix sense personal assalariat:

  Població del municipi en el que s'exerceix l'activitatÍndex aplicable
  Fins a 2000 habitants 0,70
  De 2001 fins a 5.000 habitants 0,75
  Més de 5.000 habitants 0,80

  Quan, per exercir-se l'activitat en diversos municipis, existiu la possibilitat d'aplicar més d'un índex dels anteriorment assenyalats, s'aplicarà un únic índex, que serà el corresponent al municipi de major població.

 • Si l'activitat s'exerceix amb personal assalariat, fins a un màxim de dos treballadors, s'aplicarà l'índex 0,90 sigui quina sigui la població del municipi en el que es desenvolupi l'activitat.