Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex corrector per inici de noves activitats

Normativa: Instrucció 2.3 b.4) Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

 1. Els contribuents que hagin iniciat noves actividades, podran aplicar en l'exercici 2022  un índex corrector del 0,80 si es tracta del primer any d'exercici de l'activitat, o del 0,90 si es tracta del segon.

  A aquests efectes, en l'exercici de l'activitat hauran de concórrer les següents circumstàncies:

  • Que es tracti de noves activitats exercici del qual s'hagi iniciat a partir de l'1 de gener de 2021.

  • Que no es tracti d'activitats de temporada.

  • Que no s'hagin exercit anteriorment sota una altra titularitat o qualificació.

  • Que es realitzin en local o establiment dedicats exclusivament a aquesta activitat, amb total separació de la resta d'activitats empresarials o professionals que, si escau, pogués realitzar el contribuent.

 2. Quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat, amb grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 els índexs correctors aplicables seran del 0,60 si es tracta del primer any d'exercici de l'activitat o del 0,70 si es tracta del segon.