Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

4. Despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals

Normativa: Art. 37.4.3º Reglament IRPF.

Vegeu també norma comuna 2 de l'Annex III Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Quan el desenvolupament de l'activitat s'hagi vist afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals, que hagin determinat despeses extraordinàries alienes al procés normal de l'exercici d'aquella, els interessats podran minorar el rendiment net resultant en l'import de les esmentades despeses.

Per fer-ho, els contribuents hauran de posar aquesta circumstància en coneixement de l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal, en el termini de 30 dies a comptar de la data en la que es produeixi, aportant, a aquest efecte, la justificació corresponent i fent menció, si escau, de les indemnitzacions a percebre per raó de tals alteracions. L'Administració tributària verificarà la certesa de la causa que motiva la reducció del rendiment i l'import de la mateixa.