Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

5. Altres percepcions empresarials

Normativa: Vegeu norma comuna 3 de l'Annex III Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

El rendiment net de mòduls haurà d'incrementar-se en l'import corresponent a unes altres percepcions empresarials com ara les subvencions corrents i de capital.

Els criteris d'imputació temporal de les  subvencions corrents i de capital  es comenten en el Capítol 7 d'aquest manual.

Important: tingui en compte que tributen com a subvencions corrents els ajuts directes al sector de transports per carretera previstes en els articles 25 del Reial Decret llei 6/2022, de 29 de març (BOE de 30 de març) i 4 del Reial Decret llei 14/2022, d'1 d'agost (BOE de 2 d'agost).

A diferència de les anteriors les prestacions percebudes de la Seguretat Social per  incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o invalidesa provisional, si escau, tributen com a rendiments del treball.

COVID 19 : les prestacions econòmiques extraordinàries per cessament o reducció de l'activitat econòmica de l'autònom que s'hagin percebut a conseqüència de l'epidèmia de COVID-19 són prestacions del sistema de protecció de desocupació, de la qual naturalesa és anàloga a la prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu, de l'activitat que regulen els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre). Per això, es qualifiquen de rendiments del treball, de conformitat amb l'article 17.1 b) de la Llei IRPF.

A diferència de les anteriors, els ajuts o subvencions concedides per les Comunitats Autònomes amb l'objectiu d'afavorir el manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms davant els efectes de les mesures adoptades per fer front a l'epidèmia de COVID-19, quant no tenen encaix en uns altres conceptes de l'IRPF i el seu objecte és compensar la disminució d'ingressos obtinguts en l'activitat econòmica, es qualifiquen de rendiments d'activitats econòmiques (subvencions corrents) i han d'imputar-se a l'exercici en què es concedeixen, llevat que s'hagués optat pel criteri de cobraments i pagaments per a la imputació temporal dels rendiments de l'activitat.