Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitat 2: Forestal susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA

Es considera activitat forestal, a l'efecte de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva, aquella activitat agrària mitjançant la qual s'obtenen directament de l'explotació productes naturals, que no se sotmeten a processos de transformació, elaboració o manufactura per a exercici del qual sigui preceptiva l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE ).

També s'entenen imputables a aquesta activitat, a més de les vendes o ingressos procedents o relacionats amb les explotacions forestals pròpiament dites, els ingressos derivats de la realització per a tercers d'uns altres treballs o serveis accessoris amb els mitjans ordinàriament empleats en aquestes explotacions, sempre que l'import dels mateixos no hagués superat l'any immediatament anterior el 20 per 100 del volum total de les operacions procedents del conjunt de les esmentades explotacions.