Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Concepte i àmbit d'aplicació

Normativa: Arts. 16.2 b), 31 i disposició transitòria trenta-dosena Llei IRPF ; art. 32 i ss. Reglament IRPF i  Ordre  HFP/1335/2021

El mètode d'estimació objectiva resulta aplicable en l'exercici 2022 a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, inclosos els treballs, serveis i activitats accessoris realitzats pels titulars d'aquestes activitats, així com als processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals realitzades pels titulars de les explotacions de les que s'obtinguin aquests productes, sempre que concorrin les circumstàncies que més endavant s'indiquen.

  1. Activitats econòmiques exercides directament per persones físiques
  2. Activitats econòmiques exercides a través d'entitats en règim d'atribució de rendes
  3. Activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de transformació de productes naturals a les que resulta aplicable el mètode d'estimació objectiva el 2022