Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitats econòmiques exercides a través d'entitats en règim d'atribució de rendes

Normativa: Art. 39 Reglament IRPF

Les  entitats en règim d'atribució de rendes  que desenvolupin activitats agrícoles, ramaderes o forestals aplicaran el mètode d'estimació objectiva per a la determinació del rendiment net d'aquestes activitats independentment de les circumstàncies que concorrin individualment en els seus socis, hereus, comuners o partícips, sempre que, a més de les condicions de caràcter general assenyalades anteriorment per a les activitats econòmiques exercides per persones físiques, es compleixin els següents requisits:

  • Que tots els socis, hereus, comuners o partícips siguin persones físiques contribuents per l'IRPF.

  • Que no s'hagi renunciat dins el termini establert i en la forma escaient a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva.

    La renúncia haurà de formular-se per unanimitat de tots els socis, hereus, comuners o partícips integrants de l'entitat; tanmateix, la revocació de la renúncia podrà ser presentada per un només d'ells.

Important: per a la definició de l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva a les entitats en règim d'atribució de rendes, hauran de computar-se no només les operacions corresponents a les activitats desenvolupades per la pròpia entitat, sinó també les corresponents a les desenvolupades pels seus socis, hereus, comuners o partícips; els cònjuges, descendents i ascendents d'aquests; així com per unes altres entitats en règim d'atribució en les que participin qualsevol de les persones anteriors en les que concorrin les circumstàncies expressades en les Regles de determinació del volum de rendiments íntegres i de compres.

En qualsevol cas, el rendiment net determinat per l'entitat en règim d'atribució de rendes s'atribuirà als socis, hereus, comuners o partícips, segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si aquests no constessin a l'Administració en forma fefaent, s'atribuirà per parts iguals.