Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitat 3: Ramaderia independent classificada en la divisió 0 de l'IAE

El concepte de ramaderia independent es recull en els apartats Un i Dos de la Regla 3a de la Instrucció per a l'aplicació de les tarifes de la Divisió 0 de l'IAE , aprovades pel Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost (BOE de 6 d'agost), segons els quals, tenen la consideració d'activitats de ramaderia independent, les que tinguin per objecte l'explotació d'un conjunt de caps de bestiar que es trobi comprès en algun dels següents casos:

 1. Que pasturi o s'alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícola o forestalment pel propietari del guanyat.

  A aquests efectes s'entendrà, en qualsevol cas, que les terres estan explotades pel propietari del guanyat quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

  • Que el propietari del guanyat sigui el titular cadastral o propietari de la terra.

  • Quan realitzi pel seu compte a qualsevol títol  activitats com ara abonat de pastures, segades, henificación, empacat, guaret, recol·lecció, podes, brostejo, aprofitament a dent, etc., necessàries per a l'obtenció dels fencs, palles o pinsos amb què s'alimenta fonamentalment el guanyat.

 2. L'estabulat fora de les finques rústiques, no considerant-se com a tal, el guanyat que sigui alimentat fonamentalment amb productes obtinguts en explotacions agrícoles o forestals del seu propietari, encara que les instal·lacions pecuàries es trobin situades fora de les terres.

 3. El transhumant o trasterminante, no considerant-se com a tal, el guanyat que s'alimenti fonamentalment amb pastures, sitges, fencs o pinsos obtinguts en terres explotades pel propietari del guanyat.

 4. El guanyat que s'alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts en la finca en què es criï.

  A aquests efectes, s'entén que el guanyat s'alimenta fonamentalment amb pinsos no produïts en la finca en què es criï, quan la proporció d'aquests sigui superior al 50 per 100 del consum total de pinsos, expressat en quilograms.

Sectors diferenciats dins l'activitat de ramaderia independent

No obstant això, la consideració de la ramaderia independent com una única activitat a l'efecte del mètode d'estimació objectiva, per a l'aplicació dels índexs de rendiment net cal distingir entre els ingressos procedents, o imputables als mateixos, dels següents tipus d'explotacions o sectors diferenciats:

 • Porcí de carn, boví de carn, oví de carn, cabrum de carn, avicultura i cuniculicultura.

 • Porcí de cria, boví de cria, oví de llet, cabrum de llet i apicultura.

 • Boví de llet.

 • Altres activitats ramaderes no compreses expressament en uns altres apartats.