Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitat 4: Serveis de cria, guarda i engreix de guanyat (incloses aus)

Els serveis de cria, guarda i engreix de guanyat constitueixen una activitat a la que resulta aplicable el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF.

No obstant això, si la prestació a tercers de serveis de cria, guarda i engreix de guanyat es realitza amb els mitjans ordinàriament utilitzats per al desenvolupament d'una activitat agrícola, ramadera o forestal pròpia inclosa en el Règim Especial de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca de l'IVA i el volum d'ingressos derivats dels mateixos juntament amb els derivats dels altres treballs i serveis accessoris de l'esmentat règim especial de l'IVA no hagués superat l'any anterior el 20 per 100 del volum total de l'explotació, tals serveis no es consideraran com una activitat independent a l'efecte de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva, sinó que es computaran formant part de l'activitat principal desenvolupada amb el caràcter de serveis accessoris a la mateixa.