Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitat 6: Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per titulars d'activitats forestals, que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA (REAGP)

Cadascuna d'aquestes activitats, que es configuren com independents a l'efecte de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva, inclou els següents àmbits o sectors:

Treballs i serveis accessoris prestats per agricultors, ramaders o titulars d'activitats forestals que estiguin exclosos del REAGP

Tenen aquesta consideració, els realitzats per agricultors, ramaders o titulars d'activitats forestals a tercers amb els mitjans que ordinàriament utilitzen en les seves pròpies explotacions. Com exemples poden citar-se, entre d'altres, els següents:

  • Les tasques de plantació, sembra, cultiu, recol·lecció i transport.

  • L'embalatge i condicionament dels productes, inclòs el seu assecat, neteja, pelat, trossejat, ensitjat, emmagatzematge i desinfecció.

  • L'assistència tècnica.

  • L'arrendament dels útils, maquinària i instal·lacions normalment utilitzats per a la realització de les seves activitats agrícoles o ramaderes.

  • L'eliminació de plantes i animals perjudicials, i la fumigació de plantacions i terrenys.

  • L'explotació d'instal·lacions de reg o drenatge.

  • La tala, treu, estellat i escorxat d'arbres, la neteja dels boscos i altres serveis complementaris de la silvicultura de caràcter anàleg.

El requisit d'accessorietat determinant de la inclusió dels mateixos en el mètode d'estimació objectiva està condicionat al fet que l'import obtingut per la realització d'aquests treballs o serveis, conjuntament amb el de les activitats accessòries que a continuació es comenten, sigui inferior al corresponent a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals principals.

En cas contrari, en faltar el requisit d'accessorietat, no es consideren aquests treballs i serveis inclosos en el mètode d'estimació objectiva.

L'exclusió dels treballs i serveis accessoris del REAGP es produeix en aquells supòsits en què la facturació pel conjunt dels realitzats en l'exercici anterior (2021), inclosos els ingressos pels serveis de cria, guarda i engreix de guanyat, hagués superat el 20 per 100 del volum total d'operacions de l'explotació agrícola, ramadera o forestal principal.

Si en l'exercici 2021  el volum d'operacions dels treballs i serveis accessoris no va excedir el 20 per 100 del volum total d'operacions de l'activitat principal, els ingressos derivats de la realització dels esmentats treballs i serveis no constitueixen objecte de les activitats numerades amb les claus 5 i 6, sinó que s'inclouran com un servei diferenciat més de l'activitat agrícola o ramadera (clau 1) o forestal (clau 2) desenvolupada.

Activitats accessòries realitzades per agricultors, ramaders o titulars d'activitats forestals no incloses en el REAGP

Tenen aquesta consideració, l'agroturisme, l'artesania, la caça i pesca, així com unes altres activitats recreatives i d'oci en les que l'agricultor, ramader o titular de l'activitat forestal participi com monitor, guia o expert.

Si les esmentades activitats tenen el caràcter d'accessòries a l'activitat principal en el sentit comentat anteriorment, al no estar les mateixes incloses en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, es declararan sempre i en qualsevol cas en les claus d'activitat números 5  o 6, segons correspongui.