Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitat 8: Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats forestals desenvolupades en règim de parceria

Segons el que disposa el Codi civil, el contracte de parceria es regeix, entre altres disposicions, per les relatives al contracte de societat. Per tant, en la mesura en què el cedent assumeixi una part dels riscos i responsabilitats derivades de l'explotació, la normativa tributària li atribueix la consideració d'empresari agrari o cultivador directe.

El contracte de parceria és aquell en virtut del qual el propietari d'una finca o explotació cedeix temporalment el seu ús i gaudi, o el d'algun dels seus aprofitaments, així com el dels elements d'explotació, guanyat, maquinària o capital circulant convenint amb el cessionari parcer a repartir-se els productes per parts alíquotes en proporció a les seves respectives aportacions.

Tant el cedent com el parcer són agricultors i perceben rendiments d'activitats empresarials quan el cedent intervingui en l'ordenació de mitjans de producció i/o de recursos humans. En cas contrari, la seva qualificació serà la de rendiments del capital immobiliari, com a rendes percebudes de la titularitat d'un bé immoble.