Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Determinació del rendiment net previ de l'activitat

La senyora M.J.I. ha obtingut el 2022  la quantitat de 13.800 euros en concepte d'ingressos de la seva explotació agrícola dedicada a la producció de pomes, inclòs l'import percebut en concepte de compensació de l'IVA (a l'efecte d'aquest impost està acollida al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca).

En aquesta quantitat no està computada la fruita que va destinar al seu propi consum familiar, que es valora en 30 euros, ni tampoc la regalada a diverses amistats, valor de mercat del qual és de 200 euros (200 kg a 1 euro/kg). A més, el 2022  ha percebut 1.800 euros d'una companyia asseguradora pels danys soferts en la collita com a conseqüència d'una tempesta de calamarsa, així com 2.200 euros en concepte d'ajuda directa desacoblada de la Política Agrària Comuna.

Determinar el rendiment net previ de l'activitat en l'exercici 2022.

Solució:

La senyora M.J.I. haurà de computar com a ingressos la suma de:

  • Venda de pomes: 13.800
  • Autoconsum: 30
  • Cessions gratuïtes: 200
  • Indemnització sobre collita pomes: 1.800 (*)
  • Ajuda directa desacoblada de la PAC : 2.200

Suma (13.800 + 30 + 200 + 1.800 + 2.200) = 18.030 euros

L'índex de rendiment net aplicable sobre els esmentats ingressos és el 0,37

Rendiment net previ: (18.030 x 0,37) = 6.671,10 euros

Nota a l'exemple:

(*) En rebre's la indemnització per la pèrdua de productes de l'explotació, el seu import no té en cap cas la consideració de guany o pèrdua patrimonial, sinó que es computa entre els ingressos íntegres corresponents al tipus de producte danyat o perdut. (Tornar)