Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Activitats de transformació, elaboració o manufactura

Es farà constar com a ingrés el valor dels productes naturals, vegetals o animals, utilitzats en el corresponent procés productiu, d'acord amb els preus de mercat dels mateixos en el moment de la seva incorporació a aquest procés. Així mateix, s'inclouran, si escau, els ingressos corresponents a l'autoconsum, subvencions i indemnitzacions en els termes que més endavant es comenten.

Important: si durant l'any 2022  s'haguessin transmès productes elaborats en exercicis anteriors a 1998, haurà d'incloure's com a ingrés de l'exercici 2022  el valor dels productes naturals utilitzats en el procés productiu, d'acord amb els preus de mercat dels mateixos en el moment de la seva incorporació als processos de transformació, elaboració o manufactura.