Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles especials aplicables a determinades subvencions o ajuts

Sens perjudici de les peculiaritats que puguin derivar-se de la normativa reguladora o de les condicions concretes de cadascuna d'elles, cal fer esment del tractament aplicable, amb caràcter general, a les següents subvencions o ajuts:

 • Ajuts directes desacoblades de la Política Agrària Comuna (pagament bàsic, pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i medi ambient, pagament per a joves agricultors i, si escau, pagament del règim simplificat per a petits agricultors). L'import de l'ajuda s'acumularà als ingressos procedents dels cultius o explotacions del perceptor en proporció als seus respectius imports.

  No obstant això, quan el perceptor de l'ajuda directa no s'hagi obtingut ingrés algun derivat de l'exercici d'activitats agrícoles i ramaderes l'índex de rendiment net a aplicar serà el 0,56.

  En aquests casos, a més de la reducció general del   15 per 100 (2022)  i la reducció prevista per a joves agricultors, podran aplicar-se, si escau, els índexs correctors que més endavant es comenten previstos per a les activitats agrícoles i ramaderes, doncs el fet que no s'hagin obtingut ingressos directes d'aquestes activitats no implica, en qualsevol cas, que no s'hagi exercida activitat atès que la percepció de l'ajuda directa exigeix als perceptors la realització de certes tasques de manteniment de les explotacions. També es podran minorar les amortitzacions que resultin oportunes.

 • Ajuts públics previstes en el Marco Nacional de Desenvolupament Rural d'Espanya. En aquest cas, quan el perceptor de l'ajuda directa no  hagi obtingut ingrés algun derivat de l'exercici d'activitats agrícoles i ramaderes, l'índex de rendiment net a aplicar serà el 0,56.

 • Subvencions per interrupcions de cultius o explotacions. Si la subvenció o ajuda es concedeix per la interrupció d'un determinat cultiu o d'una concreta producció ramadera i està destinada a compensar els ingressos deixats de percebre, a l'import que, si escau, sigui procedent computar en l'exercici se li aplicarà l'índex de rendiment net corresponent al cultiu o producció que es vingués realitzant anteriorment.

 • Subvencions no vinculades a cultius o produccions concrets. Quan es rebin subvencions que no estiguin vinculades amb un cultiu o producció concreta, com pot ser el cas de les de retirada de terres de la producció o les de guaret, l'import de la subvenció que sigui procedent computar en l'exercici, es distribuirà entre els restants cultius o explotacions que l'agricultor o ramader realitzi, en proporció als ingressos procedents de cadascun d'ells, acumulant-se posteriorment a aquests a l'efecte d'aplicar els índexs de rendiment net que corresponguin.

 • Subvencions percebudes per contractar assegurances agràries . Les subvencions percebudes pels agricultors o ramaders que subscriuen pòlisses de l'assegurança agrària combinat, ja siguin percebudes de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) o de les Comunitats Autònomes, no han d'incloure's entre els ingressos que es prenen com a base per determinar el rendiment net, ja que per a la fixació dels índexs de rendiment net aplicables a cada tipus de cultiu o producte ja es va tenir en compte com cost de l'assegurança el que realment paga el titular, una vegada deduïda la part subvencionada.

 • Indemnitzacions per assegurances. L'import de les indemnitzacions percebudes d'entitats asseguradores com a conseqüència de sinistres que hagin afectat a productes de l'explotació, en procés o acabats, es computarà dins els ingressos íntegres corresponents al tipus de cultiu o producció de què es tracti.

  Dins aquest tipus de sinistres o pèrdues, no es troben les despeses originades per la destrucció d'animals, per la qual cosa les indemnitzacions que se satisfacin per l'assegurança per a la cobertura de les despeses derivades de la destrucció d'animals, no s'integraran en el volum total d'ingressos de les activitats.

 • Determinades subvencions o ajuts de la política agrària comunitària (PAC ), així com unes altres de caràcter públic que tinguin per objecte reparar la destrucció, en certes circumstàncies, d'elements patrimonials afectes, tenen un tractament fiscal especial, que pot consultar-se en el  Capítol 7 d'aquest manual.

 • Subvencions forestals. No s'integraran en la base imposable les subvencions concedides als qui explotin finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocràtics o plans de repoblació forestal aprovats per l'Administració forestal competent, sempre que el període de producció mitjà, segons l'espècie de què es tracti, sigui igual o superior a 20 anys.

Important: les prestacions percebudes de la Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o invalidesa provisional, si escau, tributaran com a rendiments del treball.