Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Vendes o prestacions de serveis

Comprèn la totalitat dels ingressos íntegres, tant si són en diners com en espècie, derivats de l'entrega dels productes que constitueixin l'objecte de l'activitat, així com, si escau, els procedents de la prestació de treballs i serveis accessoris a l'activitat principal.

En el cas de retribucions en espècie, es computaran com a ingressos íntegres tant la valoració fiscal d'aquesta retribució com l'ingrés a compte corresponent a la mateixa, sempre que no s'hagi repercutit al titular de l'activitat econòmica.

Quan mitjanci contraprestació i aquesta sigui notòriament inferior al valor normal en el mercat dels béns venuts i dels serveis prestats, la valoració dels mateixos s'efectuarà pel seu valor normal en el mercat.

En les operacions econòmiques realitzades amb una societat amb la que es donin relacions de vinculació, en els termes previstos en l'article 18 de la LIS, el titular de l'activitat haurà d'efectuar de forma imperativa la seva valoració pel valor normal de mercat. S'entendrà per valor normal de mercat aquell que se n'hauria recordat per persones o entitats independents en condicions de lliure competència.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

Persones o entitats vinculades:

Per determinar quan hi ha vinculació ha d'atendre's al que disposa l'article 18.2 de la LIS, en què es consideren persones o entitats vinculades:

  • Una entitat i els seus socis o partícips.
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, tret del que és corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions.
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
  • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

En els supòsits en els que la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per 100. La menció als administradors inclourà als de dret i als de fet. En els supòsits en els que la vinculació no es defineixi en funció de la relació socis o partícips-entitat, el percentatge de participació a considerar serà el 25 per 100.

En aquests supòsits, el contribuent de l'IRPF  haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establertes en el capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE d'11 de juliol).

Consideració de les compensacions o de les quotes repercutides de l'IVA :

  1. Tractant-se d'activitats incloses en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'esmentat impost, les compensacions percebudes hauran d'incloure's entre els corresponents ingressos derivats de les vendes o procedents de les prestacions de treballs o serveis.
  2. Si l'activitat està acollida al règim simplificat de l'IVA, l'import de les quotes repercutides no es computarà com a ingrés.