Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Reducció per adquisició de gasoil agrícola: 35 per 100

Atenció: aquesta reducció constitueix una mesura excepcional que podrà ser aplicada pels titulars d'activitats agrícoles i ramaderes en estimació objectiva en els exercicis 2022 i 2023 per pal·liar l'efecte produït per l'increment del preu de les entrades d'explotació en les activitats agrícoles i ramaderes.

Normativa: Disposició addicional setena Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre (BOE d' 1 de desembre)

Percentatge de reducció:

35 per 100 del preu d'adquisició del gasoil agrícola necessari per al desenvolupament de les activitats  agrícoles i ramaderes.

Requisits per aplicar la reducció:

  • Que es tracti d'adquisicions de gasoil agrícola  efectuades en l'exercici 2022 i documentades en factures emeses en el propi exercici.

  • Que aquest preu aparegui degudament documentat en les factures expedides amb motiu de la seva adquisició.

  • Que aquestes factures compleixin els requisits previstos en l'article 6.1 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

    Vegeu els requisits que qualsevol factura i les seves còpies han de contenir d'acord amb el que disposa l'article 6.1 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, en el capítol 10 del manual pràctic IVA 2022 ("Obligacions formals dels subjectes passius de l'IVA: Factures i Llibres Registre", en l'apartat"Obligacions en matèria de facturació".