Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 2a: Determinació del rendiment net minorat

Normativa :  Vegeu Annex I i  instrucció 2.2 de l'esmentat Annex I Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre)

La determinació del rendiment net minorat és el resultat de deduir del rendiment net previ determinat en la fase 1a anterior els imports que corresponguin pels conceptes que a continuació es comenten:

  1. Reducció per adquisició de gasoil agrícola: 35 per 100
  2. Reducció per adquisició de fertilitzants: 15 per 100
  3. Amortització de l'immobilitzat material i immaterial (excepte activitats forestals)