Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció: esquema

Normativa: Vegeu Annex I  i instruccions per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF continguts en el mateix Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre),  Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre i  Ordre HFP /405/2023, de 18 d'abril (BOE de 25 d'abril).

El rendiment net és el resultant de la suma dels rendiments nets que corresponguin a cadascuna de les  activitats agrícoles, ramaderes i forestals  desenvolupades pel contribuent.

El rendiment net corresponent a cada activitat ha d'obtenir-se efectuant de forma successiva les operacions que esquemàticament s'indiquen a continuació:

Fase 1a

INGRESSOS ÍNTEGRES (incloses subvencions, indemnitzacions i ajuda PAC pagament únic)

(×)  ÍNDEX DE RENDIMENT NET

(*) Quan el perceptor de l'ajuda directa de pagament únic de la PAC no hagi obtingut ingressos per activitats agrícoles o ramaderes l'índex de rendiment net a aplicar és el 0,56.

=  RENDIMENT NET PREVI

Fase 2a

(-) REDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ DE GASOIL AGRÍCOLA: 35 PER 100 

(-) REDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ DE FERTILITZANTS: 15 PER 100 

(-) AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE (excloses activitats forestals)

=  RENDIMENT NET MINORAT

Fase 3a

(×) ÍNDEXS CORRECTORS (en funció del tipus d'activitat i determinades circumstàncies)

= RENDIMENT NET DE MÒDULS

Fase 4a

(-) REDUCCIÓ DE CARÀCTER GENERAL: 25 PER 100

(-) REDUCCIÓ AGRICULTORS JOVES: 25 PER 100

(-) REDUCCIÓ ESPECIAL PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN LA ILLA DE LA PALMA: 20 PER 100

(-) DESPESES EXTRAORDINÀRIES PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (incendis, inundacions, enfonsaments, etc,, comunicades a l'AEAT dins el termini establert i en la forma escaient)

= RENDIMENT NET DE L'ACTIVITAT

Fase 5a

(-) REDUCCIÓ PER IRREGULARITAT: 30 PER 100 (Reduccions de rendiments generats en més de 2 anys o obtinguts de forma notòriament irregular)

= RENDIMENT NET REDUÏT DE L'ACTIVITAT