Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Contingut del règim especial i moment de la imputació

Quantitat a imputar

Normativa: Art. 92.4 Llei IRPF

La quantitat a imputar serà el valor de la contraprestació que hagi satisfet amb anterioritat a la contractació dels serveis laborals de la persona física o que hagi de satisfer la segona cessionària per la cessió del dret a l'explotació o el consentiment o autorització per a la utilització de la imatge de la persona física.

Aquesta quantitat s'incrementarà en l'import de l'ingrés a compte realitzat per la segona cessionària sobre la quantia total satisfet a la primera cessionària no resident  i es minorarà en el valor de la contraprestació obtinguda per la persona física de la primera cessionària com a conseqüència de la cessió, consentiment o autorització de l'explotació de la seva imatge, sempre que aquesta prestació s'hagués obtingut en un període impositiu en el que la persona física titular de la imatge fos contribuent per l'IRPF.

El percentatge per determinar l'ingrés a compte ha estat del 19 per 100 el 2022.

La imputació de la quantitat que correspongui es farà constar en la casella [0274] de l'apartat"E" de la declaració.

Període impositiu en el que ha de realitzar-se la imputació

Normativa: Art. 92.5 Llei IRPF

La imputació es realitzarà pel contribuent durant el període que correspongui a la data en què l'entitat ocupadora (segona o última cessionària) efectueu el pagament o satisfeu la contraprestació acordada, llevat que per aquest període impositiu la persona física no fos contribuent per aquest impost, cas en què la imputació haurà d'efectuar-se en el primer o durant l'últim període impositiu pel qual hagi de tributar per aquest impost, segons els casos.

A aquests efectes, s'utilitzarà el tipus de canvi vigent al dia de pagament o satisfacció de la contraprestació acordada per part de la segona cessionària.