Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mesures per evitar la doble imposició

Normativa: Art. 92.4 Llei IRPF

Quan escaigui la imputació, seran deduïbles de la quota íntegra de l'IRPF corresponent al contribuent que efectua la imputació de les rendes les següents quantitats:

  1. L'impost o impostos de naturalesa idèntica o similar a l'IRPF o a l'impost sobre societats que, satisfet a l'estranger per la persona o entitat no resident primera cessionària, correspongui a la part de la renda neta derivada de la quantia que ha d'incloure en la seva base imposable.

  2. L'IRPF o l'impost sobre societats que, satisfet a Espanya per la persona o entitat resident primera cessionària, correspongui a la part de la renda neta derivada de la quantia que ha d'incloure en la seva base imposable.

  3. L'impost o gravamen efectivament satisfet a l'estranger per raó de la distribució dels dividends o participacions en beneficis distribuïts per la primera cessionària, sigui conforme a un conveni per evitar la doble imposició o d'acord amb la legislació interna del país o territori de què es tracti, en la part que correspongui a la quantia inclosa en la base imposable.

  4. L'impost satisfet a Espanya, quan la persona física no sigui resident, que correspongui a la contraprestació obtinguda per la persona física com a conseqüència de la primera cessió del dret a l'explotació de la seva imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització.

  5. L'impost o impostos de naturalesa idèntica o similar a l'IRPF satisfet a l'estranger, que correspongui a la contraprestació obtinguda per la persona física com a conseqüència de la primera cessió del dret a l'explotació de la seva imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització.

Aquestes deduccions es practicaran encara que els impostos corresponguin a períodes impositius diferents d'aquell en què es va realitzar la imputació, sense que puguin excedir, en el seu conjunt, de la quota íntegra que correspongui satisfer a Espanya per la renda imputada en la base imposable.

En cap cas es deduiran els impostos satisfets en països o territoris qualificats reglamentàriament com jurisdicció no cooperativa.

Vegeu sobre això la definició de  jurisdicció no cooperativa que recull la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal i que es comenta en la "Relació de països i territoris de jurisdicció no cooperativa" dins  l' apartat dedicat a la "Imputació de rendes per socis o partícips d'institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris qualificats de de jurisdicció no cooperativa" en aquest Capítol.

A aquests efectes, tingui-se en compte que recentment ha estat aprovada Ordre HFP/115/2023, de 9 de febrer, per la qual es determinen els països i territoris, així com els règims fiscals perjudicials, que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives (BOE de 10 de febrer). Aquesta ordre que actualitza la llista de països i territoris que figurava en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, serà d'aplicació als tributs sense període impositiu meritats a partir de seu entrada en vigor i als altres tributs període impositiu del qual s'iniciï des d'aquell moment.

L'import corresponent als impostos que, conforme a l'anteriorment especificat, resultin deduïbles minoraran la quota líquida total, per a la qual cosa hauran de fer-se constar en la casella [0590] de l'apartat"M" de la declaració.