Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Altres mesures per evitar la sobreimposició de les rendes imputades

Normativa: Art. 92.6 de la Llei IRPF

El règim d'imputació que es comenta en aquest apartat es complementa amb les mesures establertes per evitar la sobreimposició de les rendes imputades.

A aquest efecte, no s'imputaran en l'impost personal dels socis de la primera cessionària els dividends o participacions en beneficis, inclosos els dividends a compte, distribuïts per aquesta en la part que correspongui a la quantia que hagi estat imputada pel contribuent titular dels drets d'imatge com a conseqüència del règim d'imputació.

En cas de distribució de reserves, s'atendrà a la designació continguda en l'acord social, entenent-se aplicades les últimes quantitats abonades a aquestes reserves.

Els dividends o participacions distribuïdes per la primera cessionària que, en aplicació del que s'ha exposat anteriorment, no hagin estat integrats en la base imposable dels socis, no donaran dret a aquests a la deducció per doble imposició internacional.

Important: una mateixa quantia només podrà ser objecte d'imputació una sola vegada, sigui quina sigui la forma i la persona o entitat en què es manifesti.