Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim transitori

Normativa: Disposició transitòria vuitena Llei IRPF

Participacions i accions adquirides abans de l'1 de gener de 1999

A l'efecte de calcular l'excés del valor liquidatiu, es prendrà com a valor d'adquisició el valor liquidatiu a dia 1 de gener de 1999, respecte de les participacions i accions que en aquest exercici es posseeixin pel contribuent. La diferència entre aquest valor i el valor efectiu d'adquisició no es prendrà com a valor d'adquisició als efectes de la determinació de les rendes derivades de la transmissió o reemborsament de les accions o participacions.

Beneficis obtinguts amb anterioritat a 1 de gener de 1999

Els dividends i participacions en beneficis distribuïts per les institucions d'inversió col·lectiva, que procedeixin de beneficis obtinguts amb anterioritat a 1 de gener de 1999, s'integraran en la base imposable dels socis o partícips dels mateixos. A aquests efectes, s'entendrà que les primeres reserves distribuïdes han estat dotades amb els primers beneficis guanyats.

Exemple:

El senyor S.M.G., és titular des del març de 1998 d'una participació en una institució d'inversió col·lectiva, constituïda en un país qualificat reglamentàriament com jurisdicció no cooperativa, valor d'adquisició del qual va ser l'equivalent a 12.020 euros.

El valor liquidatiu d'aquesta participació a 31-12-2022  és de 31.800 euros.

Determinar la renda imputable a l'exercici 2022, sabent que el valor liquidatiu de la participació a 01-01-1999 ascendia a l'equivalent a 12.500 euros i que les rendes imputades en els exercicis 1999  a 2021  van ascendir a 16.200 euros.

Solució:

Imputació de rendes corresponents a l'exercici 2022:

  • Valor liquidatiu a 31-12-2022: 31.800
  • Valor d'adquisició a 01-01-2022: 28.700 (1)
  • Renda imputable (31.800 - 28.700) = 3.100

Nota a l'exemple:

(1) La determinació del valor d'adquisició a l'inici del període impositiu s'efectua partint del valor liquidatiu a 01-01-1999 (12.500 euros) i sumant a aquest import les imputacions de renda realitzades en els exercicis 1999 a 2021  (16.200). Així doncs: 12.500 + 16.200 = 28.700. (Tornar)