Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Imputació de rendes per socis o partícips d'institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris qualificats de jurisdicció no cooperativa

Normativa: Art. 95 i disposició transitòria vuitena Llei IRPF

La Llei de l'IRPF dedica una secció (la Secció 6a) del seu Títol X i dos articles (el 94 i 95) a la tributació corresponent als socis o partícips de les  següents institucions d'inversió col·lectiva:

 • Les regulades en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.

  Conforme a l'article 1 de la Llei 35/2003 de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva:

  1. Són Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC, d’ara endavant) aquelles que tenen per objecte la captació de fons, béns o drets del públic per gestionar-los i invertir-los en béns, drets, valors o altres instruments, financers o no, sempre que el rendiment de l'inversor s'estableixi en funció dels resultats col·lectius.

   Aquelles activitats objecte del qual sigui diferent del descrit en el paràgraf anterior no tindran el caràcter d'inversió col·lectiva. Així mateix, aquelles entitats que no satisfacin els requisits establerts en aquesta llei no podran constituir-se com IIC.

  2. Les IIC revestiran la forma de societat d'inversió o fons d'inversió.

  3. Les IIC podran ser de caràcter financer o no financer, en els termes establerts en el títol III d'aquesta llei.

 • Les regulades per la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, diferents de les anteriors, que estiguin constituïdes i domiciliades en algun Estat membre de la Unió Europea i inscrites en el registre especial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, a l'efecte de la seva comercialització per entitats residents a Espanya i

 • Les constituïdes en països o territoris considerats com jurisdicció no cooperativa.

La tributació corresponent als socis o partícips de les dues primeres institucions d'inversió col·lectiva es regula en l'article 94 de la Llei de l'IRPF i no presenta diferències de tractament respecte a la renda objecte d'imputació als socis o partícips, aplicant-se la normativa de l'IRPF que correspon a cada modalitat de renda segons el seu origen o font, llevat d'algunes especialitats per als fons d'inversió cotitzats i SICAV índex cotitzats i en l'aplicació del règim d'ajornament per reinversió en les SICAV comentari del qual s'inclou en el capítol corresponent d'aquest manual.

A diferència dels incentius fiscals que s'estableixen per a la inversió en les institucions d'inversió col·lectiva anteriors (règim d'ajornament fiscal), per a la tributació corresponent als socis o partícips en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris considerats com jurisdicció no cooperativa s'estableix un règim fiscal especial en l'article 95 de la Llei de l'IRPF que pretén el contrari, desincentivar als contribuents que decideixin invertir en aquest tipus d'institucions d'inversió col·lectiva.

Aquest règim fiscal especial d'imputació  és el següent:

 1. Renda imputable
 2. Règim transitori
 3. Relació de països i territoris qualificats de jurisdicció no cooperativa