Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Renda imputable

El règim d'imputació de rendes que regula l'article 95 resulta aplicable als contribuents de l'IRPF que participin en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris qualificats reglamentàriament com jurisdicció no cooperativa havent de distingir-se:

Quan no existeixi transmissió o reemborsament de les accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva 

Conforme a aquest règim els socis o partícips en institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris qualificats reglamentàriament com jurisdicció no cooperativa han d' imputar cada any, encara que no s'hagi produït la transmissió o reemborsament, en la part general de la base imposable la diferència positiva entre el valor liquidatiu de la participació al dia del tancament del període impositiu i el seu valor d'adquisició a l'inici de l'esmentat període. A aquests efectes, es presumirà, llevat que hi hagi una prova en contra, que aquesta diferència és el 15 per 100 del valor d'adquisició de l'acció o participació.

Aquesta renda es qualifica d'imputació de renda (no com a guany patrimonial) i ha d'integrar-se en la base imposable general de l'IRPF en cada període impositiu.

La quantitat imputada es considerarà major valor d'adquisició de l'acció o participació.

Per part seva, els beneficis distribuïts per la institució d'inversió col·lectiva no s'imputaran i minoraran el valor d'adquisició de la participació.

Quan existeixi transmissió o reemborsament de les accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva 

En aquests casos, una vegada calculat  el valor d'adquisició conforme a l'indicat en l'apartat  anterior, la renda derivada de la transmissió o reemborsament de les accions o participacions es determinarà conforme al que preveu l'article 37.1.c)  de la Llei de l'IRPF que es comenta en l'apartat"Transmissions o reemborsaments d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva regulades en la Llei 35/2003" dins  les normes específiques de valoració per determinar l'import dels guanys o pèrdues patrimonials del Capítol 11 d'aquest manual.

Recordi : no s'aplica a la transmissió o reemborsament de les accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva  constituïdes en països o territoris qualificats reglamentàriament com de jurisdicció no cooperativa el règim especial d'ajornament de la tributació previst en l'article 94 de la Llei de l'IRPF.