Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Declaració de les rendes immobiliàries imputades

En l'apartat"C" (Béns immobles) de la declaració  han de relacionar-se totes les dades relatives als immobles a disposició dels seus propietaris o usufructuaris en algun moment de l'exercici, ja ostentin la titularitat sobre els mateixos de manera directa (propietat o usdefruit) o com a conseqüència de la seva participació en una entitat en règim d'atribució de rendes, a excepció dels  solars sense edificar i els que no siguin susceptibles d'ús per raons urbanístiques.

En concret, hauran de consignar-se les següents dades per cadascun d'ells:

  1. Part de l'immoble que està a disposició del contribuent, casella [0087] : si la totalitat de l'immoble ha romàs a disposició del contribuent en l'exercici, es consignarà el percentatge del 100 per 100.

    Quan a causa d'un ús o destinació simultània de l'immoble només una part del mateix com, per exemple, una única planta de l'edifici, hagi romàs a disposició del contribuent, s'indicarà el percentatge, expressat amb dos decimals, que representa la superfície d'aquesta part en relació amb la superfície total de l'immoble.

  2. Període computable (núm. de dies), casella [0085]: es consignarà 365 quan l'immoble hagi romàs a disposició del contribuent durant tot l'any. En cas contrari, s'expressarà el nombre de dies que l'immoble ha estat a disposició del contribuent.

    En el cas excepcional de què l'immoble estigui, en els mateixos dies, part a disposició del contribuent i part destinada a uns altres usos, es marqués una X en la casella [0086], indicant-se el nombre de dies que ha estat a disposició del contribuent en la casella [0088].

  3. Import de la renda immobiliària imputada, casella [0089].