Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Extinció de l'usdefruit i consolidació del domini

USDEFRUIT SOBRE BÉNS IMMOBLES IRPF. Quadre IV
Extinció de l'usdefruitEfecteUsufructuariNu propietari

Per defunció de l'usufructuari si no és successiu (usdefruit vitalici)(1)

Consolidació automàtica del domini en el nu propietari

Article 33.3.b) de la Llei de l'IRPF : S'estima que no existeix guany o pèrdua patrimonial en les transmissions lucratives a causa de defunció del contribuent. Per tant, no tributa en IRPF

En l'extinció de l'usdefruit i consegüent consolidació del domini s'exigirà l'IRPF que correspongui segons el títol de constitució de l'usdefruit.

 • Per transmissió onerosa: tributarà per l'Impost sobre Transmissions patrimonials (ITP). S'exigeix al nu propietari una liquidació pel valor de l'usdefruit que ingressa en el seu patrimoni, el qual és el resultat d'aplicar al nou valor que el bé pugui tenir en el moment de la consolidació del domini, el percentatge que va correspondre a l'usdefruit en el moment del desmembrament, pel qual no ha pagat l'impost. No obstant això, si el tipus de gravamen hagués variat des d'aquell moment, s'aplica el nou que estigui vigent en el moment de la consolidació.
 • Per transmissió lucrativa: tributarà per l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD) aplicant el tipus mitjà efectiu del gravamen corresponent al desmembrament del domini, i en funció del valor que tenia l'usdefruit en aquell moment (en el del desmembrament del domini).

No tributa en l'IRPF per la consolidació. El propietari que consolida el domini obtindrà rendiments de capital immobiliari si arrenda o cedeix el bé o imputació de rendes immobiliàries (llevat de si passa a constituir el seu habitatge habitual)

Per venciment del termini pel qual es va constituir si és a terme (usdefruit temporal)

Consolidació automàtica del domini en el nu propietari

Es genera en l'IRPF una pèrdua patrimonial per la diferència entre el valor de transmissió, que serà zero i el valor d'adquisició (Vegeu valor d'adquisició en el quadre anterior de transmissió de l'usdefruit )
Per renúncia de l'usufructuari

Consolidació del domini en el nu propietari

Es genera en l'IRPF un guany o pèrdua patrimonial per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició (Vegeu valor de transmissió i d'adquisició en la transmissió de l'usdefruit)

La renúncia d'un usdefruit ja acceptat, encara que sigui pura i simple, es considerarà a efectes fiscals com donació de l'usufructuari al nu propietari.

Coeficients d'abatiment (DT 9a de la Llei de l'IRPF ): No resultaran d'aplicació, en la mesura que no es tractaria de la transmissió d'un element patrimonial, sinó d'una renúncia a un dret, independentment de la mateixa suposi la consolidació del ple domini en el nu propietari.

En extingir-se l'usdefruit per causa diferent del compliment del termini o a la defunció de l'usufructuari, l'adquirent (el nu propietari) haurà de tributar pel valor més alt que resulti de les liquidacions que siguin procedents per:
 • La renúncia de l'usufructuari (negoci jurídic en de la qual virtut s'extingeix l'usdefruit) que es considera com donació a efectes fiscals: Tributarà per l'ISD pel concepte de donació, o
 • La pendent pel desmembrament del domini (segons el títol pel qual es va constituir l'usdefruit), en uns casos d'origen entre vius (ITP ) i en uns altres d'origen mortis causa (ISD, concepte Successions).

No tributa en l'IRPF per la consolidació. El propietari que consolida el domini obtindrà rendiments de capital immobiliari si arrenda o cedeix el bé o imputació de rendes immobiliàries (llevat de si passa a constituir el seu habitatge habitual)

Per reunió de l'usdefruit i la nua propietat en una sola persona per causes diferents

Consolidació del domini en l'usufructuari o en el nu propietari derivat d'un negoci jurídic (per donació o per transmissió onerosa)

 • Si l'usufructuari transmet el seu dret al nu propietari: Obtindrà en l'IRPF un guany o pèrdua patrimonial per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició (Vegeu valor de transmissió i d'adquisició en la transmissió de l'usdefruit)
 • Si l'usufructuari adquireix la nua propietat i consolida el domini: S'exigirà l'impost corresponent al negoci jurídic en de la qual virtut adquireix la nua propietat.

  • Per transmissió onerosa: la consolidació tributarà per l'Impost sobre transmissions Patrimonials (ITP).
  • Per transmissió lucrativa: la consolidació tributarà per l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD) pel concepte de donació.

   En aquest cas no tributa en l'IRPF per la consolidació però obtindrà rendiments de capital immobiliari si arrenda o cedeix el bé o imputació de rendes immobiliàries (llevat de si passa a constituir el seu habitatge habitual)

 • Si el nu propietari transmet la seva nua propietat a un 3r (a l'usufructuari): Obtindrà en l'IRPF un guany o pèrdua patrimonial per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició de la nua propietat.
 • Si el nu propietari adquireix l'usdefruit i consolida el domini. S'exigirà l'impost corresponent al negoci jurídic en de la qual virtut va adquirir la nua propietat.

  • Per transmissió onerosa: la consolidació tributarà per l'ITP
  • Per transmissió lucrativa: la consolidació tributarà per l'ISD. La consolidació del domini en el nu propietari tributarà per la major de les liquidacions: entre la que es trobi pendent pel desmembrament del domini i la corresponent al negoci jurídic en de la qual virtut s'extingeix l'usdefruit.

   En aquest cas el nu propietari que adquireix l'usdefruit i consolida el domini no tributa en l'IRPF per la consolidació però obtindrà rendiments de capital immobiliari si arrenda o cedeix el bé o imputació de rendes immobiliàries (llevat de si passa a constituir el seu habitatge habitual)

Nota al quadre:

(1) L'extinció de l'usdefruit per defunció de l'usufructuari no comporta una nova adquisició per qui deté la propietat, sinó que és el propi règim legal d'aquest dret real d'ús o gaudi el que estableix que la defunció d'usufructuari l'extingeix (article 513.1º, Codi civil), recuperant el propietari les facultats de gaudi de les que s'havia vist privat en la seva constitució. (Tornar)

Aquest quadre té caràcter merament informatiu.