Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Transmissió del bé immoble posterior a la consolidació del domini

USDEFRUIT SOBRE BÉNS IMMOBLES IRPF. Quadre V
Supòsit que s'analitzaCÀLCUL DEL GUANY O PÈRDUA PATRIMONIAL
ADQUISICIÓTRANSMISSIÓ
Data d'adquisicióValor d'adquisicióData de transmissióValor de transmissió

Consolidació automàtica del domini en el nu propietari per defunció de l'usufructuari, venciment del termini o renúncia a l'usdefruit.

Data del desmembrament del domini (constitució de l'usdefruit)

Si va adquirir la nua propietat a títol onerós:

(+) Import real de l'adquisició de la nua propietat.

(+) Inversions i millores efectuades en els béns adquirits.

(+) Despeses i tributs inherents a l'adquisició (excepte interessos), satisfets per l'adquirent i, a més, l'Impost sobre transmissions patrimonials (ITP ) de la liquidació del valor de l'usdefruit.

Data de la transmissió

Teoria del títol i el mode (títol o contracte i l'entrega o tradició de l'immoble).

Transmissió a títol onerós:

(+) Import real de la transmissió.

(-) Despeses i tributs inherents a la transmissió satisfetes pel transmitent.

Si va adquirir la nua propietat a títol lucratiu:

(+) Valor de la nua propietat ISD.

(+) Valor de l'usdefruit ISD.

(+) Inversions i millores efectuades en els béns adquirits.

(+) Despeses i tributs inherents a l'adquisició (excepte interessos), satisfets per l'adquirent en l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD ) de la liquidació del valor de l'usdefruit.

Transmissió a títol lucratiu:

(+) Valor de transmissió a l'efecte de l'ISD.

(-) Despeses i tributs inherents a la transmissió satisfetes pel transmitent.

Aquest quadre té caràcter merament informatiu.