Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable general

Normativa: Art. 45 Llei IRPF

Els guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials integren la base imposable general i han de declarar-se en l'epígraf F1 de la declaració. Poden citar-se, a títol d'exemple, les següents:

a) Premis obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Ha de distingeix entre:

  1. Premis obtinguts per la participació en jocs, rifes o combinacions aleatòries sense fins publicitaris, en què poden compensar-se les pèrdues fins al límit dels guanys obtinguts.

  2. Premis obtinguts per la participació en jocs, rifes o combinacions aleatòries amb finalitats publicitaris, en què no poden compensar-se les pèrdues.

En ambdós casos els premis poden ser en metàl·lic o en espècie; els primers estan subjectes a retenció i els segons a ingrés a compte.

La declaració dels premis en metàl·lic subjectes a retenció s'efectuarà en l'epígraf F1 de la declaració per l'import total del premi, sense descomptar la retenció suportada que es declararà com a tal en l'apartat de la declaració corresponent a retencions i altres pagaments a compte.

L'import total a declarar en els premis en espècie estarà compost per la suma de la valoració del premi rebut, que s'efectuarà pel valor de mercat del mateix, més l'ingrés a compte, llevat que aquest últim hagués estat repercutit al contribuent. Aquest import no podrà minorar-se, si escau, en les despeses d'escriptura pública i registre en constituir els mateixos un major valor d'adquisició a l'efecte d'una futura transmissió del premi percebut.

En qualsevol cas, el guany patrimonial derivat del premi s'imputarà al període impositiu en què aquest sigui exigible d'acord amb les bases del concurs.

b) Subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat.

c) Subvencions o ajuts destinades a l'entrada de l'habitatge habitual o a la reparació de defectes estructurals de l'habitatge habitual .

d) Ajuts públics a titulars de béns del Patrimoni Històric Espanyol inscrits en el Registre general de béns d'interès cultural.

La imputació temporal de les subvencions o ajuts anteriorment comentades podrà realitzar-se per quartes parts durant el període impositiu en què s'obtinguin i en els tres següents.

e) Ajuts públics per a la primera instal·lació de joves agricultors previstos en el Marco Nacional de Desenvolupament Rural destinades a l'adquisició d'una participació en el capital d'empreses agrícoles

Aquestes podran imputar-se per quartes parts, durant el període impositiu en el que s'obtinguin i en els tres següents.

f) Guanys patrimonials obtinguts pels veïns el 2022  com a conseqüència d'aprofitaments forestals en boscos públics .

Aquest guany patrimonial ha estat subjecta el 2022  a la retenció del 19 per 100, per la qual cosa l'import d'aquesta última haurà de declarar-se en l'apartat de la declaració corresponent a retencions i altres pagaments a compte.

g) Ajuts públics al lloguer

Entre elles, es troba el Bono Alquiler Joven, regulat pel Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bono Alquiler Joven i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

La declaració d'aquestes quantitats percebudes en concepte de Bono de Lloguer Jove s'efectuarà en l'epígraf F1 (Guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials) de la declaració en la casella [0303].

Precisió: el Bono de Lloguer Jove es configura com una ajuda que es concedeix per un termini de dos anys per un import de 250 euros mensuals per a les persones joves de fins a trenta-cinc anys inclosos, amb l’objecte de facilitar la seva emancipació. Aquesta ajuda és expressament compatible amb l'ajuda al lloguer del programa d'ajuda als joves i per contribuir al repte demogràfic, que consisteix en una ajuda directa concedida a joves de fins a trenta-cinc anys inclosos i amb escassos mitjans econòmics, en la seva condició d'arrendataris o cessionaris, amb la finalitat de facilitar l'accés al gaudi d'un habitatge o habitació digna i adequada en règim de lloguer o de cessió en ús.

h) Ajuda de 200 euros per a persones físiques de sota nivell d'ingressos i patrimoni

Es tracta d'una ajuda denominada "Línia directa d'ajuda a persones físiques de sota nivell d'ingressos i patrimoni",  que va establir l'article 31 del Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 26 de juny), amb la finalitat de pal·liar l'efecte perjudicial en els preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d'Ucraïna.

La declaració d'aquesta ajuda s'ha d'efectuar  en l'epígraf F1 (Guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials) en la casella [0356].

Precisió: es tracta d'una ajuda en règim de pagament únic, de la qual quantia ascendeix a 200 euros, i de la que són beneficiàries les persones físiques que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguessin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o fossin desocupats inscrits en l'oficina d'ocupació, o beneficiaris o no de la prestació o subsidi per desocupació, sempre que el 2021 haguessin percebut ingressos inferiors a 14.000 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.

El còmput d'ingressos i de patrimoni s'efectua de manera conjunta,  considerant totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022 i estiguin units entre si per matrimoni o anàloga relació d'afectivitat a la conjugal amb com a mínim dos anys d'antelació o per parentesc, fins al tercer grau, inclòs els afins, amb qualsevol dels anteriors, així com unes altres persones amb les que qualsevol dels anteriors convisqui en virtut de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment familiar permanent.

i)  Altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics

Entre elles elles està el "Bo Social Tèrmic",  ajuda creada pel  Reial Decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors (BOE de 6 d'octubre), dirigida a pal·liar la pobresa energètica en consumidors vulnerables, pel que fa a energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

La declaració d'aquesta ajuda s'ha d'efectuar  en l'epígraf F1 (Guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials) en la casella  [0301].

Precisió: es configura com ajuda directa de pagament únic amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, concedida per l'Estat a través del Ministeri per a la Transició Ecològica, si bé la seva gestió i pagament corresponen a  les Comunitats Autònomes i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia. 

La seva finalitat és complementar l'ajuda percebuda en concepte de Bo Social Elèctric, per la qual cosa són beneficiaris d'aquesta ajuda els que a 31 de desembre de l'any anterior haguessin resultat també beneficiaris del Bo Social Elèctric, previst en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

La seva quantia  es determinarà tenint en compte el seu grau de vulnerabilitat segons es defineixi en la normativa reguladora del Bo Social Elèctric, així com a la zona climàtica en la que es localitzi l'habitatge en la que es trobi empadronat.

j) Bono Cultural Joven, ajuda creada per la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).

L'import del bo que s'hagi gaudit constitueix per als seus beneficiaris un guany patrimonial no subjecte a retenció.

La declaració de l'import utilitzat del bo en l'adquisició de productes i serveis culturals s'efectuarà en l'epígraf F1 (Guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials) de la declaració en la casella [0323] denominada "Bono Cultural Joven".

Precisió: es tracta d'una ajuda de fins a 400 euros per beneficiari que ha de destinar-se a l'adquisició de productes i serveis culturals oferts per les entitats que s'adhereixin al programa. Els seus beneficiaris són aquells joves que hagin complert 18 anys durant l'any 2022 i compleixin els requisits que estableix l'article 5 del Reial decret 210/2022, de 22 de març, pel qual s'estableixen les normes reguladores del Bono Cultural Joven.

Es concedeix per una sola vegada a cada beneficiari i aquest ha d'utilitzar-ho en el termini màxim d'un any des de la seva concessió. S'abonarà l'import total concedit, en un únic pagament, en format de targeta prepagament virtual o targeta física. Transcorregut aquell termini el Bono Cultural Joven es desactivarà automàticament,  sent procedent l'entitat col·laboradora a la devolució dels imports no gaudits.

Per això,  només l'import amb càrrec al Bono Cultural Joven que hagi estat  utilitzat durant el termini per al qual es concedeix (1 any) en l'adquisició de productes i serveis culturals es considera guany patrimonial.

Recordi: quan es tracti de bons culturals concedits per Comunitats Autònomes o entitats locals, el seu import haurà de consignar-se en la casella  [0304]. Tingui-se en compte que  aquests  ajuts s'instrumenten mitjançant l'entrega dels bons per al seu descompte en productes i serveis culturals.

k) Uns altres guanys patrimonials imputables a 2022 com, per exemple, els interessos de demora

La declaració d'aquest guany s'ha d'efectuar en l'epígraf F1 (Guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials), en la casella [0304] dins apartat corresponent a "Uns altres guanys i/o pèrdues patrimonials imputables a 2022", i es correspondrà amb l'import que es percebi per aquest concepte.

Precisió: respecte als interessos de demora  abonats  al contribuent per l'Agència Tributària en efectuar una devolució d'ingressos indeguts, estan subjectes i no exempts a l'IRPF, conforme al criteri fixat per la Sentència del Tribunal Suprem núm. 24/2023, de 12 de gener, recaiguda en el recurs de cassació núm. 2059/2020 (ROJ: STS 121/2023).

El Tribunal Suprem en aquesta sentència ha canviat el criteri anterior fixant com doctrina que: "els interessos de demora abonats per l'Agència Tributària en efectuar una devolució d'ingressos indeguts es troben subjectes i no exempts de  l' IRPF, constituint un guany patrimonial que constitueix renda general, de conformitat amb el que disposa l'article 46.b) de la Llei de l'IRPF, interpretat a sensu contrari".

El mateix criteri és aplicable als interessos de demora abonats per unes altres Administracions, entitats o subjectes diferents de l'Agència Tributària que, com els anteriors, s'han de considerar guany patrimonial a integrar en la base imposable general.

Per tant, després de la Sentència núm. 24/2023, de 12 de gener de 2023, els interessos indemnitzatoris (en general) es qualifiquen de guany patrimonial a integrar en la base imposable general, ja que, com afirma el Tribunal Suprem no s'han posat de manifest amb motiu de la transmissió d'elements patrimonials.