Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable de l'estalvi

Normativa: Art. 46 Llei IRPF

Els guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest amb motiu de transmissions d'elements patrimonials integren la base imposable de l'estalvi i han de declarar-se en la rúbrica que correspongui de l'epígraf F2 de la declaració.

Poden citar-se, a títol d'exemple, les següents:

 • Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva (societats i fons d'inversió).

  Aquests guanys patrimonials han estat subjectes a la retenció o ingrés a compte del 19 per 100 en l'exercici 2022. L'import d'aquestes retencions i ingressos a compte haurà de declarar-se en l'apartat de la declaració corresponent a retencions i altres pagaments a compte.

 • Guanys i pèrdues patrimonials derivats d'accions o participacions negociades en mercats oficials.

 • Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió o permuta de monedes virtuals per particulars.

 • Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'immobles i drets reals sobre béns immobles.

  Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la percepció de les primes satisfetes per l'atorgament d'un contracte d'opció de compra.

  El contracte d'opció de compra sobre un immoble, és aquell en el que una de les parts (concedent) concedeix a l'altra (optant) la facultat exclusiva de decidir sobre la celebració o no d'un contracte principal de compravenda, que haurà de  celebrar-se en un determinat termini i, en unes determinades condicions, podent anar acompanyat del pagament d'una prima o preu per part de l'optant.

  Pel contracte d'opció de compra l'optant adquireix un dret, consistent a decidir unilateralment respecte de la realització de la compra, i per al cedent sorgeix la corresponent obligació de venda de l'objecte pel preu convingut i en el termini establert per a l'exercici de l'opció. El concedent de l'opció queda vinculat a mantenir l'oferta en el termini prefixat, dins el qual l'optant pot fer ús del seu dret quedant llavors extingida o consumada l'opció de compra, a la vegada que es perfecciona el corresponent contracte de compravenda.

  La concessió d'aquesta opció de compra (a canvi del pagament d'una prima), suposa un exercici i limitació del "ius disponendi" del seu titular (quant el concedent s'obliga a no disposar del bé durant el termini d'opció), que representa una alteració en la composició del patrimoni del propietari del bé, situació susceptible de ser inclosa en el concepte d'alteració patrimonial de la previsió normativa de l'IRPF, per la qual cosa la renda obtinguda és un guany patrimonial que tributa de manera independent a la que, si escau, es pugui produir posteriomente amb motiu de la formalització de la venda.

  La renda obtinguda a canvi d'oferir el dret d'opció de compra (la prima del contracte) constitueix un guany de la qual imputació haurà d'efectuar-se, d'acord amb el que preveu l'article 14.1 de la Llei de l'IRPF, durant el període impositiu en el que es formalitzi el dret d'opció de compra sobre l'immoble i el seu import vindrà determinat pel valor efectivament satisfet sempre que no sigui inferior al valor de mercat, al no existir cost d'adquisició o millora, perquè aquesta alteració no deriva d'una prèvia adquisició.

  Quant a la integració dels guanys patrimonials que es posen de manifest amb motiu de la percepció de les primes satisfetes per l'atorgament d'un contracte d'opció, les Sentències del TS 803/2022 i 804/2022, ambdues de 21 de juny (ROJ: STS 2599/2022 i STS 2598/2022, respectivament) han fixat com a criteri la seva integració en la renda de l'estalvi definida en l'article 46 de la Llei de l'IRPF, per implicar una transmissió, fundada en la "traditio", derivada de l'entrega de facultats pròpies del dret de propietat a les que temporalment renúncia el titular.

 • Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d'uns altres elements patrimonials  com, per exemple, accions no admeses a negociació, etc.