Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim especial d'ajornament de la tributació

Requisits

El règim especial d'ajornament fiscal previst en  els articles 76 a 89 del Capítol VII del Títol VII de la LIS, s'aplica als contribuents de l'IRPF que realitzin les aportacions que s'indiquen a continuació, sempre que l'entitat que rep l'aportació sigui resident en territori espanyol o realitzi activitats en aquest per mitjà d'un establiment permanent al que s'afectin els béns aportats i sempre que, una vegada realitzades les aportacions, el contribuent participi en els fons propis de l'entitat que rep l'aportació en, com a mínim, el 5 per 100.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

Les aportacions han de consistir en:

 • Aportacions de branques d'activitat, enteses com el conjunt d'elements que siguin susceptibles de constituir una unitat econòmica autònoma.

 • Aportacions d'elements afectes a activitats econòmiques.

  En ambdós casos, cal que el contribuent porti la comptabilitat de la seva activitat econòmica d'acord amb el que disposa el Codi de Comerç.

 • Aportacions d'accions o participacions socials.

  En aquest cas, d'acord amb el que disposa l'article  87.1, lletra c), de la LIS, a més dels requisits indicats al principi d'aquest apartat, s'hauran de complir els següents:

  1. Que a l'entitat de capital social del qual siguin representatius no li siguin d'aplicació el règim especial d'agrupacions d'interès econòmic, espanyoles o europees, i d'unions temporals d'empreses, previstos en  la LIS ni tingui com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari en els termes previstos en l'article 4.vuit.dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  2. Que representin una participació de, com a mínim, un 5 per 100 dels fons propis de l'entitat.

  3. Que es posseeixin de manera ininterrompuda pel aportante durant l'any anterior a la data del document públic en què es formalitzi l'aportació.

Valoració d'actius rebuts

Els guanys de patrimoni que es posin de manifest com a conseqüència de les aportacions no dineràries no s'integren en la base imposable del contribuent, valorant-se, a l'efecte de futures transmissions, les accions o participacions adquirides pel mateix valor fiscal que tenia la branca d'activitat o els elements patrimonials aportats (valor determinat d'acord amb el que ha establert IRPF ) i prenent com antiguitat de les mateixes la data d'adquisició de l'element aportat.

Important: no s'aplicarà el règim especial d'ajornament fiscal quan l'operació realitzada tingui com principal objectiu el frau o l'evasió fiscal. En particular, el règim no s'aplicarà quan l'operació no s'efectuï per motius econòmics vàlids, com ara la reestructuració o la racionalització de les activitats de les entitats que participen en l'operació, sinó amb la mera finalitat d'aconseguir un avantatge fiscal.

Obligació de comunicar

La realització de les aportacions assenyalades haurà de ser objecte de comunicació a l'Administració tributària amb la indicació, si escau, de la no-aplicació d'aquest règim fiscal especial del capítol VII del Títol VII de la LIS. La comunicació haurà de ser presentada per l'entitat adquirent, llevat que la mateixa no sigui resident en territori espanyol, cas en què aquesta comunicació s'efectuarà per l'entitat transmitent. No obstant això, si cap d'elles (ni l'entitat adquirent ni la transmitent) tinguessin la seva residència fiscal a Espanya, l'obligació de comunicar recaurà sobre els socis de l'entitat transmitent, sempre que siguin residents en territori espanyol.