Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim general

Norma específica de valoració

En les aportacions no dineràries a societats, el guany o pèrdua patrimonial es determinarà per la diferència entre el valor d'adquisició dels béns o drets aportats i la quantitat major de les següents:

  • El valor nominal de les accions o participacions socials rebudes per l'aportació o, si escau, la part corresponent del mateix. A aquest valor s'afegirà l'import de les primes d'emissió.

  • El valor de cotització dels títols rebuts

    , durant el dia en què es formalitzi l'aportació o en l'immediatament anterior.
  • El valor de mercat del bé o dret aportat.

El valor de transmissió que prevalgui haurà de ser el que es consideri com a valor d'adquisició dels títols rebuts com a conseqüència de l'aportació no dinerària.

Aportació de béns o drets adquirits abans de 31 de desembre de 1994

En aquest supòsit, si s'obté un guany patrimonial, haurà de distingir-se la part del guany patrimonial que s'hagi generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 (única sobre la qual resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment) de la generada amb posterioritat a aquesta data sobre la qual no resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment.

La determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 s'efectuarà d'acord amb les  regles de distribució  comentades en aquest mateix Capítol.

Exemple

La senyora M.A.P. va aportar el dia 12 de juny de 2022  a la societat anònima “DASA”, accions de les quals estan admeses a negociació en Borsa, un solar valor cadastral del qual en l'esmentat any era de 72.000 euros, rebent d'aquesta societat 11.000 accions de 6 euros de valor nominal, essent la cotització en aquesta data del 210 per 100.

El solar havia estat adquirit el dia 3 d'octubre de 1999 per un import equivalent a 93.000 euros, incloses les despeses i tributs inherents a l'adquisició satisfetes per la senyora M.A.P., essent el valor de mercat del mateix en la data de l'aportació de 138.000 euros.

Determinar l'import del guany o pèrdua patrimonial obtinguda.

Solució :

Valor de transmissió:

  1. Nominal dels títols rebuts (11.000 x 6) = 66.000

  2. Valor cotització títols rebuts (11.000 x 6 x 210 ÷ 100) =  138.600

  3. Valor de mercat del solar: 138.000

Valor de transmissió que preval (1), 138.600

Valor d'adquisició: 93.000

Guany patrimonial (138.600 - 93.000) = 45.600

Nota a l'exemple :

(1) El valor de transmissió així calculat es tindrà en compte per determinar el valor d'adquisició dels títols rebuts com a conseqüència de l'aportació no dinerària. (Tornar)