Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim general

Norma específica de valoració

Quan es produeixen les operacions de fusió d'una o més entitats amb una altra ja existent (fusió per absorció) o de dos o més entitats donant lloc a una entitat nova (fusió en una nova societat), així com en les operacions d'escissió (total o parcial) d'una entitat, els socis de les societats fusionades o absorbides, entreguen les seves accions i reben a canvi unes altres accions de les societats adquirents del patrimoni social d'aquelles. Això dona lloc a una alteració en la composició del patrimoni dels socis que pot traduir-se en un guany o pèrdua patrimonial. Aquest guany o pèrdua patrimonial es computarà per la diferència entre:

  • Valor d'adquisició dels títols, drets o valors representatius de la participació del soci, i

  • Valor de mercat dels títols, numerari o drets rebuts o el valor de mercat dels entregats.

Participacions societàries adquirides abans de 31 de desembre de 1994

En aquest supòsit, si s'obté un guany patrimonial, haurà de distingir-se la part del guany patrimonial que s'hagi generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 (única sobre la qual resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment) de la generada amb posterioritat a aquesta data sobre la qual no resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment.

La determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 i l'aplicació, si escau, dels  coeficients reductors  s'efectuarà d'acord amb les regles de distribució comentades en l'apartat"Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials: normes generals", d'aquest mateix Capítol.