Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim especial d'ajornament fiscal del bescanvi de valors

Normativa: Arts. 37.3 Llei IRPF  i 80  LIS

Requisits

El règim especial d'ajornament fiscal previst en el Capítol VII del Títol VII de la LIS, resulta aplicable als contribuents de l'IRPF que realitzin el bescanvi de valors que defineix l'article 76.5 de la LIS com l'operació per la qual una entitat adquireix una participació en el capital social d'una altra que li permet obtenir la majoria dels drets de vot en ella o, si ja disposa d'aquesta majoria, adquirir una major participació, mitjançant l'atribució als socis, a canvi dels seus valors, d'uns altres representatius del capital social de la primera entitat i, si escau, d'una compensació en diners que no excedeixi el 10 per 100 del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal d'aquests valors deduït de la seva comptabilitat; sempre que es compleixin els requisits:

 • Que els socis que realitzin el bescanvi de valors resideixin en territori espanyol o en el d'algun altre Estat membre de la Unió Europea o en el de qualsevol altre Estat sempre que, en aquest últim cas, els valors rebuts siguin representatius del capital social d'una entitat resident a Espanya.

 • Que l'entitat que adquireixi els valors sigui resident en territori espanyol o estigui compresa en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2009/133/CE.

 • Que en les operacions no hagin intervingut entitats domiciliades o establertes en països o territoris qualificats de paradisos fiscals o que les rendes s'obtinguin a través d'ells.

Valoració d'actius rebuts

Quan es compleixin els requisits anteriors no s'integraran en la base imposable del contribuent els guanys de patrimoni que es posin de manifest amb motiu del bescanvi de valors.

La valoració i antiguitat de les accions rebudes pels socis en virtut del bescanvi, haurà d'efectuar-se, a l'efecte de futures transmissions, pel valor d'adquisició i antiguitat de les accions entregades. Aquesta valoració s'augmentarà o disminuirà en l'import de la compensació complementària en diners entregada o rebuda.

Quan el soci tingui la consideració d'entitat en règim d'atribució de rendes, no s'integrarà en la base imposable de les persones o entitats que siguin socis, hereus, comuners o partícips en aquest soci, el guany generat amb motiu del bescanvi de valors, sempre que a l'operació li sigui d'aplicació el règim fiscal establert Capítol VII del Títol VII de la LIS o es realitzi a l'empara de la Directiva 2009/133/CE del Consell, de 19 d'octubre, relativa al règim fiscal comú aplicable a les fusions, escissions, escissions parcials, aportacions d'actius i bescanvi de valors realitzats entre societats de diferents Estats membres i al trasllat del domicili social d'una S'o una SCE d'un Estat membre a un altre, i els valors rebuts pel soci conservin la mateixa valoració fiscal que tenien els canviats.

Important: no s'aplicarà el règim especial d'ajornament fiscal quan l'operació realitzada tingui com principal objectiu el frau o l'evasió fiscal. En particular, el règim no s'aplicarà quan l'operació no s'efectuï per motius econòmics vàlids, com ara la reestructuració o la racionalització de les activitats de les entitats que participen en l'operació, sinó amb la mera finalitat d'aconseguir un avantatge fiscal.

Pèrdua de la condició de resident en territori espanyol

Normativa: Art. 80.4 LIS

 • Imputació Temporal

  En cas que el soci que va aplicar el règim especial d'ajornament fiscal perdi la condició de resident en territori espanyol, s'integrarà en la base imposable de l'IRPF de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost, la diferència entre el valor de mercat de les accions o participacions i el valor d'aquestes calculat conforme a l'indicat abans (això és, per valor fiscal dels entregats), llevat que les accions o participacions quedin afectes a un establiment permanent situat en territori espanyol.

 • Ajornament del pagament del deute per canvi de residència a uns altres Estats de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeo

  No obstant això, el pagament del deute tributari resultant, quan el soci adquireixi la residència en un Estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu amb el que existeixi un efectiu intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en l'apartat  2 de la Disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, serà ajornat per l'Administració tributària a sol·licitud del contribuent fins a la data de la transmissió a tercers de les accions o participacions afectades, resultant d'aplicació el que disposa la LGT, i la seva normativa de desenvolupament, quant a la meritació d'interessos de demora i a la constitució de garanties per a aquest ajornament.

  En relació amb la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 • Recuperació de la condició de resident en territori espanyol

  Si l'obligat tributari adquirís novament la condició de contribuent de l'IRPF sense haver transmès la titularitat de les accions o participacions, podrà sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació amb l'objectiu d'obtenir la devolució de les quantitats ingressades corresponents a aquests guanys patrimonials. La sol·licitud de rectificació podrà presentar-se a partir de la finalització del termini de declaració corresponent al primer període impositiu en què hagi de presentar-se una autoliquidació de l'IRPF.

Obligació de comunicar

La realització d'operacions de bescanvi de valors a les que resulta d'aplicació el règim especial d'ajornament fiscal previst en la  LIS ha de ser objecte de comunicació a l'Administració tributària per l'entitat adquirent de les operacions. No obstant això, si l'entitat adquirent no és resident en territori espanyol, aquesta comunicació es realitzarà per l'entitat transmitent. I si ni l'entitat adquirent ni la transmitent són residents en territori espanyol, seran els socis, sempre que siguin residents en territori espanyol els que han de presentar la comunicació.