Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim general

Norma específica de valoració

En els supòsits de permuta de béns o drets, inclòs el bescanvi de valors, el guany o pèrdua patrimonial es determinarà per la diferència entre el valor d'adquisició del bé o dret que se cedeix i el major dels dos següents :

 • El valor de mercat del bé o dret entregat.

 • El valor de mercat del bé o dret que es rep a canvi.

Cas especial: permuta de terreny per pisos o locals a construir en el mateix

En aquest supòsit, el guany o pèrdua patrimonial del propietari del terreny es produirà en el moment en què procedeixi a la transmissió del mateix i es determinarà aplicant la regla anteriorment comentada.

Una vegada determinat el guany o pèrdua patrimonial obtinguda, el contribuent podrà optar per tributar durant el període impositiu en què té lloc l'alteració patrimonial (transmissió del terreny) o bé imputar-la proporcionalment a mesura que li siguin entregades les edificacions o, si escau, rebi pagaments en efectiu, sempre que mitjanci més d'un any entre la transmissió del terreny i l'entrega de les edificacions o de l'efectiu, per aplicació de la regla especial d'imputació temporal de les operacions a termini o amb pagament ajornat.

Béns o drets entregats adquirits abans de 31 de desembre de 1994

En aquest supòsit, si s'obté un guany patrimonial, haurà de distingir-se la part del guany patrimonial que s'hagi generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 (única sobre la qual resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment) de la generada amb posterioritat a aquesta data sobre la qual no resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment.

La determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 i l'aplicació, si escau, dels  coeficients reductors  s'efectuarà d'acord amb les regles de distribució comentades en aquest mateix Capítol.

Exemple

El senyor A.O.P. va transmetre el dia 25 de juny de 2022  un solar de la seva propietat a canvi d'un pis per a ús propi que s'entregarà el mes d'octubre de 2023  i valor de mercat del qual s'estima que ascendirà durant aquest any a 600.000 euros.

El solar transmès va ser adquirit pel senyor A.O.P. per herència el 10 de gener de 1989, ascendint el valor comprovat administrativament a l'efecte de l'Impost sobre Successions i Donacions en aquest exercici a un import equivalent a 100.000 euros. El valor de mercat del solar en la data de la transmissió ascendia a 600.000 euros.

El contribuent no ha realitzat des de l'1 de gener de 2015 transmissió d'elements patrimonials a de la qual guany li fos aplicable la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF.

Determinar el guany o pèrdua patrimonial obtinguda pel senyor A.O.P. i l'emplenament de la seva declaració IRPF, exercici 2022, sabent que el contribuent ha optat per imputar el guany patrimonial a l'exercici 2022  en el que li serà entregat el pis.

Solució:

1. Determinació del guany o pèrdua patrimonial obtinguda pel senyor A.O.P. 

 1. Valor de mercat del pis a rebre: 600.000

  Valor de mercat del solar entregat: 600.000

 2. Valor d'adquisició del solar que cedeix: 100.000

 3. Guany patrimonial (600.000 - 100.000) = 500.000

2. Determinació del guany patrimonial generat abans del 20-01-2006 (1),

Guany patrimonial reductible (500.000 ÷ 12.219  ) x 6.219 =  254.480,73 

3. Càlcul de la reducció:

 1. Guany generat amb anterioritat a 20-01-2006 susceptible de reducció (2)

  Límit màxim: 400.000

  ∑ Valor de transmissió d'elements patrimonials amb dret a la reducció des de 01-01-2015: 0

  Valor de transmissió de l'element patrimonial al que s'aplica la DT 9a Llei de l'IRPF : 400.000

  Guany patrimonial susceptible de reducció  (254.480,73  x 400.000) ÷ 600.000 =  169.653,82 

 2. Reducció aplicable

  Nombre d'anys de permanència fins a 31-12-1996: fins a 8  anys

  Reducció per coeficients d'abatiment (66,66% x 169.653,82  ) =  113.091,24 

 3. Guany patrimonial reduït

  Guany patrimonial reduït: (254.480,73 – 113.091,24) =  141.389,49

4. Determinació del guany patrimonial no reductible (generada a partir del 20-01-2006):

Guany patrimonial no reductible: (500.000 – 254.480,73) = 245.519,27

5. Guany patrimonial computable (141.389,49 + 245.519,27) =  386.908,76

6.Guany patrimonial imputable a 2022: 0 (3)

Notes a l'exemple:

(1) La determinació d'aquesta part del guany s'efectua en proporció al nombre de dies transcorreguts entre la data d'adquisició (10-01-1989) i el 19-01-2006, inclusivament, que ascendeix a 6.219 dies, respecte del número total de dies transcorreguts entre la data d'adquisició i la de la transmissió (25-06-2022), que és de  12.219  dies. (Tornar)

(2) Encara que el valor de la transmissió és de 600.000 euros el límit màxim és de 400.000 euros. Per això, és susceptible de reducció la part del guany generat abans de 20-01-2006 que correspongui proporcionalment a un valor de transmissió de 400.000 euros. En la següent transmissió que es realitzi, encara que el bé hagi estat adquirit pel contribuent abans del 31 de desembre de 1994, no podrà aplicar les reduccions de la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF. (Tornar)

(3) En haver optat el contribuent per imputar el guany patrimonial obtingut el 2022  a l'exercici en què percebi la contraprestació pactada (entrega d'un pis per a ús propi) 2023, serà en aquest exercici quan hagi d'efectuar la imputació fiscal de la totalitat del guany patrimonial obtingut i consignada en la declaració IRPF 2022. (Tornar)