Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim general

Norma específica de valoració

En els supòsits en què es produeixi la separació dels socis, així com els supòsits de dissolució de societats, es considerarà guany o pèrdua patrimonial, independentment de les corresponents a la societat, la diferència entre:

  • Valor de la quota de liquidació social o el valor de mercat dels béns rebuts, i

  • Valor d'adquisició del títol o participació de capital que correspongui.

    L'article 37.1.e) de la Llei de l'IRPF únicament es refereix als “casos de separació dels socis...”, sense distingir o precisar quins han de ser les causes de separació del soci de la societat ni limitar-les als casos en què la normativa mercantil atribueix als socis la possibilitat d'exercir el dret a separar-se de la societat, per la qual cosa ha d'entendre's que els supòsits de ‘separació dels socis’ que té en compte l'esmentat article 37.1.e) recull tots els casos en els que el soci deixa d'ostentar tal condició respecte de la societat.

    Per aquesta raó, si una sòcia persona física transmet la totalitat de les seves accions a la societat en què participa per a la seva amortització via reducció de capital, hem d'anar al resultat d'aquesta operació que és la "separació del soci", per tal com aquest deixa de participar en la societat i perd la condició de soci, el que comporta que sigui d'aplicació preferent la norma específica de valoració continguda en l'article 37.1.e)  Llei de l'IRPF que considera l'import percebut com a guany patrimonial i no sigui aplicable la norma general prevista en l'article 33.3.a) de la Llei de l'IRPF per a la reducció de capital amb devolució d'aportacions que portaria a qualificar de rendiments de capital mobiliari les rendes obtingudes pel soci.

Participacions societàries adquirides abans de 31 de desembre de 1994

En aquest supòsit, si s'obté un guany patrimonial, haurà de distingir-se la part del guany patrimonial que s'hagi generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 (única sobre la qual resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment) de la generada amb posterioritat a aquesta data sobre la qual no resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment.

La determinació del guany patrimonial generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006 i l'aplicació, si escau, dels  coeficients reductors  s'efectuarà d'acord amb les regles de distribució comentades en aquest mateix Capítol.

Exemple: Separació de socis o dissolució de societats

En la dissolució de la societat anònima “MANSA” que no cotitza en Borsa, el dia 15 de març de 2022  s'adjudica al senyor R.O.L., que posseïa el 15 per 100 del capital social de la mateixa, un solar valor del qual comptable a l'esmentada data ascendia a 16.500 euros i, a més, la quantitat de 6.000 euros, que corresponen a reserves voluntàries de la societat. El valor de mercat del solar adjudicat s'estima, segons dictàmens pericials emesos a l'efecte, en 132.000 euros.

La participació societària va ser adquirida pel senyor R.O.L. el dia 3 de maig de 1993, desemborsant un import equivalent a 153.000 euros, incloses les despeses i tributs inherents a aquesta adquisició.

Determinar l'import del guany o pèrdua patrimonial obtinguda com a conseqüència de la dissolució d'aquesta societat.

Solució :

Valor de transmissió: 138.000

Valor de mercat del solar: 132.000

Valor quota liquidació social: 6.000

Valor d'adquisició de la participació societària: 153.000

Pèrdua patrimonial (138.000 - 153.000) =15.000

Encara que el període de permanència de la participació societària en el patrimoni del senyor R.O.L. a 31-12-1996 és superior a dos anys, en haver-se obtingut una pèrdua patrimonial, els coeficients reductors no resulten aplicables.