Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Transmissió d'elements patrimonials afectes

El senyor B.L.T., fabricant de mobles de fusta, que determina el rendiment net de la seva activitat en la modalitat simplificada del règim d'estimació directa, ha transmès el dia 30 de juny de 2022  per la quantitat de 210.000 euros un immoble afecte a la seva activitat. Amb motiu de la venda ha satisfet 3.000 euros en concepte d'Impost Municipal sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i 10.000 euros a l'agència immobiliària que va mitjançar en l'operació.

L'immoble va ser adquirit per herència el 1985, essent el valor declarat a l'efecte de l'Impost sobre Successions i Donacions un import equivalent a 18.000 euros. En l'expedient de comprovació de valors realitzat per l'Administració tributària aquest valor es va fixar en una quantitat equivalent a 45.000 euros.

L'immoble va estar llogat des de la seva adquisició fins al 31 de desembre de 1997, sent procedent-se, amb data 1 de gener de 1998, a l'afectació del local a l'activitat econòmica exercida pel seu titular. Segons el rebut de l'IBI, el valor cadastral de l'immoble en l'exercici 1998 ascendia a un import equivalent a 54.000 euros, de què el 40 per 100 corresponia al valor del sòl.

Determinar l'import i qualificació del guany o pèrdua patrimonial obtinguda en aquesta transmissió, sabent que el titular de l'activitat ha amortitzat aquest immoble utilitzant el coeficient lineal màxim d'amortització establert per als elements patrimonials usats.

Solució:

Determinació del guany o pèrdua patrimonial obtinguda :

Valor de transmissió (210.000 – 13.000) = 197.000

Valor d'adquisició:

Valor d'afectació: (1) = 54.000

(-) Amortitzacions: De 1998 a 2021: 3% (60% s/54.000) x 24 anys =  23.328

(-) Amortitzacions  exercici 2022: 1/2 [3% (60% s/54.000)] = 486

Total amortitzacions:  (23.328 + 486) =  23.814

Total valor d'adquisició (54.000 – 23.814) =30.186

Guany patrimonial (197.000 – 30.186) =  166.814

Nota a l'exemple:

(1) En haver-se efectuat l'afectació de l'immoble amb anterioritat al 01-01-1999, s'ha pres com a valor d'adquisició el valor de l'immoble a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni. És a dir, el valor major dels tres següents: el cadastral, el declarat a l'efecte de l'Impost sobre Successions i Donacions i el comprovat per l'Administració a l'efecte d'aquest últim tribut. (Tornar)