Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Elements patrimonials afectes

Norma específica de valoració

Normativa: Arts. 37.1.n) Llei IRPF i 40.2 Reglament  IRPF

Sens perjudici de l'aplicació de les normes específiques de valoració fins ara comentades que, si escau, puguin resultar aplicables, per a la determinació del guany o pèrdua patrimonial derivada d'elements afectes o desafectats amb menys de tres anys d'antelació a la data de la transmissió, hauran de tenir-se en compte també les següents precisions:

1. El valor adquisició de l'element transmès està constituït pel seu valor comptable. Aquest valor està format pels següents components:

Important: a partir d'1 de gener de 2015 van desaparèixer els coeficients de correcció monetària previstos en l'impost sobre societats per actualitzar el valor d'adquisició de l'element patrimonial transmès, en aquests casos.

 1. El valor d'adquisició, si l'element s'ha adquirit de tercers.

  Aquest valor serà l'import real pel qual s'hagués efectuat la mateixa, incloses les despeses addicionals que es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament, així com les despeses financeres meritades abans de l'entrada en funcionament del bé que, essent susceptibles d'activació segons el Pla General de Comptabilitat, haguessin estat capitalitzats o activats.

 2. El cost de producció, si l'element ha estat produït per la pròpia empresa del contribuent.

  Aquest valor serà el cost d'adquisició de les primeres matèries consumides i altres elements incorporats, així com la part proporcional dels costos directes i indirectes que hagin d'imputar-se a la seva producció.

 3. Tractant-se d'elements patrimonials que haguessin estat afectats a l'activitat després de la seva adquisició, han de distingir-se els següents casos:

  • Afectació realitzada a partir d'1 de gener de 1999. En aquest cas, es prendrà com a valor d'adquisició el que tingui l'element patrimonial en el moment de l'afectació i com data d'adquisició la que correspongui a l'adquisició originària.

  • Afectació realitzada amb anterioritat a 1 de gener de 1999. En aquest cas, haurà de prendre's com a valor d'adquisició el que resulti dels criteris establerts en les normes de l'impost sobre el patrimoni en el moment de l'afectació i com data d'adquisició la que correspongui a l'afectació.

 4. Sigui quin sigui el valor que prevalgui dels anteriors, el seu import es veurà augmentat o disminuït en les quanties següents:

  (+)  El cost de les inversions o millores efectuades en l'element transmès.

  (-) L'import de les amortitzacions fiscalment deduïbles, computant-se, en qualsevol cas, l'amortització mínima.

  D'aquesta última regla s'exceptuen els elements afectes a activitats econòmiques que es transmetin a partir de 31 de març de 2012, quan els mateixos hagin gaudit de la llibertat d'amortització amb o sense manteniment de treball prevista en la disposició addicional trentena de la Llei IRPF

  Precisió: En relació amb  l'amortització de l'immobilitzat intangible de vida útil indefinida assenyalar que, mentre que en els mètodes d'estimació directa, tant normal com simplificada, l'amortització ha de fer-se conforme a la normativa del IS, en el mètode d'estimació objectiva existeix un règim d'amortització fiscal específic amb uns percentatges d'amortització màxim del 15 per 100 i mínim del 10 per 100, que no distingeix entre immobilitzats intangibles de durada definida o indefinida i que ha romàs invariable fins als nostres dies. Tanmateix, fora del mètode d'estimació objectiva, la regulació de l'amortització de l'immobilitzat intangible de vida útil indefinida ha patit profundes modificacions tant en el seu aspecte mercantil com en el comptable i també en el fiscal del IS. En aquest últim fins a l'1 de gener de 2016 no es va admetre la deduïbilitat fiscal de l'amortització dels actius immaterials de durada indefinida per la qual cosa no cap parlar en relació amb  períodes anteriors a aquesta data d'una"amortització mínima" de tals actius en el sentit que l'esmenta l'article 40 del Reglament de l'IRPF  (Resolució del Tribunal Economicoadministratiu Central  de 10 de febrer de 2020, en unificació de criteri).

  Menys l'import de les alienacions parcials que, si escau, s'haguessin realitzat amb anterioritat, així com les pèrdues sofertes per l'element patrimonial.

  De manera resumida:

  VALOR D'ADQUISICIÓ (O COST DE PRODUCCIÓ O VALOR D'AFECTACIÓ)

  (+) MILLORES

  (-) AMORTITZACIONS + ALIENACIONS PRÈVIES + PÈRDUES

  = VALOR COMPTABLE DE L'ELEMENT PATRIMONIAL

2. Els coeficients reductors del règim transitori no resulten aplicables als guanys patrimonials obtinguts.

Important: a l'efecte de l'aplicació dels coeficients reductors del règim transitori, es consideraran elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques aquells en els que la desafectació d'aquestes activitats s'hagi produït amb més de tres anys d'antelació a la data de transmissió.